Del artikel Print
Ny tilskudsordning til klimatilpasning

Ny tilskudsordning til klimatilpasning

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen åbner op for ny pulje på 15 mio. kroner til klimasikringsprojekter, der samtidig skaber ny natur, bedre friluftsliv og kvælstofreducerende løsninger.

Vandreservoirs kan være små naturperler, legepladser kan rumme store vandmængder fra skybrud, og vådområder, søer og ådale kan gøre en stor forskel i forhold til at reducere udledning af kvælstof.

 

Nu kan landets kommuner søge tilskud til netop den slags klimatilpasningstiltag, der gør en indsats i forhold til lokal klimasikring samtidig med, at der bliver skabt ny natur, bedre muligheder for friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag i det åbne land.  

 

Regeringen har med naturpakken afsat i alt 15 millioner kroner til fyrtårnsprojekter, der skaber synergi mellem klimatilpasning, natur, friluftsliv og tiltag, som reducerer udledning af kvælstof.

 

På tværs af kommunegrænser
Kommunernes klimatilpasningsplaner viser, hvordan de enkelte kommuner har tænkt sig at gribe udfordringen med store vandmængder fra skybrud og oversvømmelser an. Når kommuner søger om tilskud via den nye tilskudspulje, vil projekter, der går på tværs af kommunegrænser, få ekstra points.   

  

Tilskudsordningen kan søges fra fredag den 8. juli 2016 ved at sende en ansøgning til klimatilpasning@svana.dk senest 1. oktober 2016 kl. 12.00. Læs mere om vilkårene for ansøgningen i vejledningen.

 

Det er en forudsætning for at få tilskud, at kommunerne kan sikre supplerende finansiering enten ved hjælp af egne midler, takstmidler, fondsmidler, midler fra EU’s LIFE Klimapulje eller lignende.

 

Spørgsmål og svar til tilskudspuljen

 

 

Er det en betingelse for at søge, at projektet både skal indeholde elementer af klimatilpasning, natur og kvælstofreduktion?

 

Kan man søge hvis der er tale om klimasikring der medfører øget naturindhold, eller skal der skabes ny natur?

 

Kan man søge hvis projektet er bynært/i bymæssig bebyggelse med opland i det åbne land eller skal det ligge i det åbne land?

  

Kan man søge puljen, hvis klimatilpasning er relateret til oversvømmelse fra havet?

 

Skal man indhente tilbud på udførelse af projektet fra rådgivere, før der søges?

 

Kan der ansøges et synergiprojekt i 2016, hvor medfinansieringen først afklares i 2017?

 

Kan tilskuddet til det kommunale kvælstofvådområdeprojekt medregnes som ”mobilisering af medfinansiering?

 

Skal 10 % reglen forståes i forhold til den enkelte ansøgnings projektsum, eller er det sådan, at der samlet kan anvendes 10 % af puljen?

  

Hvor hurtigt efter ansøgningsfristen behandler I ansøgningerne?

 

Må man gå i gang med projektet, før der er givet tilsagn fra puljen?

 

 

For projektets gennemførelse er opkøb af privat jord i ådalen en forudsætning. Kan dette omfattes af tilskuddet?

 

 

I et projekt udgør et regnvands-/forsinkelsesbassin et delelement af et klimatilpasningsprojekt. Kan dette betragtes som en del af medfinansieringen, hvis det betales af forsyningen?

 

 

Hvis en kommune sender en ansøgning om tilskud til etablering af et større synergiprojekt med natur, der samtidig forsinker vandet inden det rammer byen,skal kommunen så selv medfinansiere projektet - eller kan medfinansieringen alene komme fra ekstern side fx fra en forsyning, der bidrager med takstfinansiering?