Del artikel Print
Kystsikring og byomdannelse i samme projekt

Kystsikring og byomdannelse i samme projekt

I Struer bindes by og havn sammen på ny, og derigennem styrkes bylivet. Samtidig skal projektet sikre havneområdet mod oversvømmelse. Projektet er et samarbejde mellem Struer Kommune og Realdania.

I Struer har man gennem mange år haft et ønske om at styrke forbindelsen mellem den centrale del af byen og havnen. Området gennemskæres af en bro, og buerne under broen giver mulighed for gennemgang, men udnyttes i dag ikke til anden aktivitet. Samtidig fungerer arealerne ned mod havnen i dag som parkeringsplads og knudepunkt for bustrafik.

Projektet går derfor ud på at indrette området på en måde, så det inviterer til aktivitet og ophold, som styrker bylivet – og dermed styrker Struer som attraktiv købstad og havneby. Struers placering gør byen udsat for stormflod fra Limfjorden, og ved kraftig regn samles vandet bag brobuerne. Derfor er en væsentlig del af projektet at klimasikre havneområdet og byen mod oversvømmelse.

Der laves en stormflodssikring i form af tre lave kanter, som placeres mellem Brobuerne og havnen. Derudover laves der mindre mobile sikringssteder. Stormflodssikringen indgår naturligt i havnearealet. Den holder den stigende vandstand i Limfjorden væk og skaber samtidig unikke opholdsarealer på og omkring sig. Brobuerne på den centrale del af havnen er både proppen, der holder stormflodsvandet ude og samtidigt lader skybrudsvandet løbe igennem sig som en si.

Projektet løser dermed tre udfordringer ved etablering af en fremskudt stormflodsikring. Først og fremmes beskyttes byen mod stormflod og skybrud. Derudover bindes byen og havnen bedre sammen i et nyt byrum, og endelig mindskes den tunge trafik gennem området.

I løbet af efteråret går anlægsarbejderne efter planen i gang, og hele projektet forventes at stå færdigt i slutningen af 2017.

Kilde: Realdania og Schønherr