Del artikel Print
Ny analyse fra Kystdirektoratet

Ny analyse fra Kystdirektoratet

Kystdirektoratet har netop offentliggjort en rapport, der ser på råstofressourcerne til søs, set i forhold til sandfodring langs de indre danske kyster. Blandt de faktorer der får betydning for fremtidens danske kyster fremhæves blandt andet klimaforandringerne.

Kystdirektoratet lancerede i 2011 en kystbeskyttelsesstrategi, som grundlæggende betyder, at kysterne vil skulle administreres i et mere helhedsorienteret perspektiv. Heri indgår en øget andel af kystfodring, som også på sigt vil være den eneste metode til standsning af kysttilbagerykningen, blandt andet som følge af klimaforandringerne. Kystfodring består kort fortalt i, at kyst og strand tilføres sand, der virker som en buffer mod havet, der tager af det tilførte sand i stedet for af strand og klitter.

 

Råstofressourcerne til søs anvendes også til anlæg, byggeri og industri, og ressourcerne er begrænset i den forstand, at de ikke er fornybare. Derfor er det vigtigt, at råstofferne bliver anvendt på en samfundsmæssig bæredygtig måde. Det er de samme ressourcer, som arbejdet med kystfodring trækker på. Rapporten fremhæver, at det i et kystteknisk perspektiv vil være hensigtsmæssigt at bevare oprenset sand, som er aflejret i for eksempel havneindsejlinger. Dette vil på nogle strækninger kunne reducere behovet for fodring med sand indvundet fra søterritoriet.

 

I rapporten fra Kystdirektoratet er der således foretaget en kortlægning af de emner, som er relevante for belysning af, om der findes en mere optimal udnyttelse af råstofressourcerne. Målet er herudover at anskue, om tilstrækkelige sandforekomster findes til fremtidig sandfodring. Da fodringsbehovet og ressourcekortlægningen på den jyske vestkyst er belyst gennem Kystdirektoratets mangeårige arbejde, fokuseres der i rapporten udelukkende på Danmarks indre kyster.