Del artikel Print
Nyt varslingssystem skal ruste København til oversvømmelser

Nyt varslingssystem skal ruste København til oversvømmelser

Hvis forsyningsselskab og beredskab ved, hvor og hvordan regnen falder under skybrud, kan skaderne begrænses markant. Et nyt udviklingsprojekt skal give tidligere varsling og derved mindske skadernes omfang.

Udviklingsprojektet OMOVAST (Operativ Model til Varsling og Styring) skal med større præcision end hidtil kunne forudsige, hvor og hvornår eventuelle oversvømmelser vil ske. Projektet er et samarbejde mellem HOFOR, BIOFOS, DMI og Krüger, og varslingsmodellen bliver testet på to oplande i henholdsvis Københavns Kommune og på Vestegnen.

 

Selve varslingsmodellen fungerer ved at tage regnprognoser og kombinere dem med en model for hele afløbssystemet i de to vandoplande. DMI laver hver time en opdateret regnprognose, der er tilpasset radarmålinger, og via denne prognose opdateres modellen løbende. Herved sker der en tidligere varsling ved skybrud end tidligere, og det giver mulighed for at indstille pumper og spjæld til hurtigt at aflede vandet. Ydermere får beredskabsenhederne også mere tid til at målrette indsatsen effektivt mod oversvømmelser.

 

OMOVAST_Beregningssekvens

 Beregningssekvens for varslingsmodellen.

 

"Projektet har en særlig force og et udviklingspotentiale ved, at det udføres i tæt samarbejde mellem planlæggere og driftsoperatører i kommuner, forsyninger og renseanlæg på den ene side og specialister i meteorologi, hydraulik samt IT og formidling på den anden side," udtaler projektleder Mette Kajhøj, Krüger.

 

"DMI's radarsystem dækker hele Danmark. Det er normalt nødvendigt med data fra hele landet, hvis vejrprognosemodeller skal forudsige nedbør seks timer frem. En første udgave af vejrmodellen, der assimilerer nye radardata hver time er lige på trapperne," udtaler Bent Hansen Sass, DMI. 

 

”Længden af varslet er helt afgørende for vores muligheder for at imødegå oversvømmelser med kloakvand. Derfor bruger vi ikke blot øjebliksbilleder af, hvor nedbøren rammer, men prognoser, som sætter os i stand til at agere forebyggende under hensyn til betids tømning af kritiske dele af afløbssystemet og omstilling af renseanlægget til 'regndrift'. Dette vil sikre, at det 'sorte spildevand' kommer gennem renseanlægget, og kun den mindre belastede del af afstrømningen eventuelt kommer til overfladen/kælder eller udledes til recipienten. For at sikre dette, bygger projektet på en integreret styring af kloaksystem og renseanlæg,” fortæller civilingeniør ved BIOFOS, Helmer M. Petersen.

 

Modellen kan også bruges som redskab i den efterfølgende vurdering af, hvordan håndteringen af skybrudsituationer kan forbedres. Dette kan ske ved eftersimuleringer, hvorved nødvendigheden af nye foranstaltninger kan efterprøves. Dette kan blandt andet være anordninger til sikring af, at regnvand ikke løber i kloaksystemet, når dette er fyldt op, eller implementering af målestationer på kritiske steder i afløbssystemet.

 

Projektet har fået støtte fra Miljøministeriets Udviklings- og Demonstrationsprogram.

 

Kilde: Krüger