Del artikel Print
Klimatilpasnings-plan konkretiseres i Holbæk

Klimatilpasnings-plan konkretiseres i Holbæk

Lergravskvarteret i Holbæk bliver sikret mod regnskyl og er dermed det første indsatsområde, der tages fat på efter vedtagelsen af klimatilpasningsplanen.

De seneste år har kvarteret omkring Lergravsvej i Holbæk i flere tilfælde været oversvømmet som følge af kraftige regnskyl. Det skal der nu gøres noget ved, samtidig med at miljøforholdene i vandløbet forbedres. Det sker gennem en større oprensning af bunden samt regulering af Kalvemose Å, fra Roskildevej og gennem Lergravskvarteret, videre gennem Kalvemosen frem til stryget ved Rørvangsvej.

 

Området er samtidig det første af flere indsatsområder, som kommunalbestyrelsen i Holbæk tidligere på sommeren vedtog at tage fat på. Her er Lergravskvarteret et af fire områder, der er markeret med rødt som tegn på, at de skal prioriteres først.

 

Kommunerne er pålagt at vedtage klimatilpasningsplaner, hvor kommunerne kortlægger, hvor der er risiko for oversvømmelser. Kommunerne skal prioritere indsatsområderne efter, hvor der er størst risiko for økonomiske skader og samfundsmæssige problemer ved oversvømmelser.

 

De tre andre indsatsområder i Holbæk Kommune er området ved tunnellen med cykelstien på Hovedgaden i Svinninge, rundkørslen på Skagerakvej i Holbæk samt havneområdet, inklusive renseanlægget.

 

Når det gælder Lergravskvarteret, har Holbæk Kommune offentliggjort en afgørelse om et reguleringsprojekt for Kalvemose Å. Det er en myndighedsbehandling, hvor der er givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven samt godkendelse til ændringerne efter vandløbsloven.

 

Kalvemose Å skal på strækningen fra Roskildevej til Rørvangsvej renses for slamaflejringer over den faste bund. Det er konstateret, at der på hele strækningen er aflejret 10-50 centimeter blødbundsmateriale.

Modelberegninger har vist, at der opnås størst vandkapacitet og dermed en reduktion af vandstanden i området ved Lergravskvarteret ved at fjerne slamlaget på hele strækningen. Desuden betyder etablering af en dobbeltprofil yderligere forøgelse af åens kapacitet.

 

"Ved en dobbeltprofil graver man lidt af brinken en halv meter over bunden. Dermed forbliver åen smal i bunden og bredere for oven, så der bliver plads til mere vand", forklarer Anne Sofie Olsen, biolog ved Holbæk Kommune.

 

Desuden bliver Kalvemose Å ved en strækning rettet ud, så den får et mere blødt sving, hvorved modstanden i vandløbet mindskes.

Endelig bliver der ved de lavest beliggende ejendomme etableret et jorddige på 30-50 centimeter på den nordlige side af vandløbet.

 

Klimatilpasningsprojektet medfinansieres af Holbæk Forsyning A/S, hvilket er muliggjort med en ændring af reglerne i betalingsloven. Medfinansieringen kræver Forsyningssekretariatets godkendelse, hvilket også er sket i Holbæks tilfælde.
Projektet er sat til at blive udført over en måneds tid i efteråret 2014.

 

Kilde: Nordvestnyt