Del artikel Print
Realdania støtter klimatilpasning i Middelfart

Realdania støtter klimatilpasning i Middelfart

Byudvikling gennem klimatilpasning – det er mantraet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Et partnerskab bestående af Realdania, Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand vil sikre, at fremtidens store mængder regnvand kan håndteres på overfladen.

Middelfart ser klimatilpasning som en væsentlig drivkraft for og vigtig finansieringskilde til fremtidens byudvikling. De hundreder af millioner af kroner, som Middelfart lige som andre kommuner skal bruge på klimatilpasning gennem de næste 50-100 år, skal både supplere det traditionelle kloaksystem og gøre byen mere attraktiv. Realdania bidrager nu til realisering af et projekt, der kombinerer byudvikling og klimatilpasning i kvarteret ved Kongebro i Middelfart.

 

Middelfart vil udvikle og udbrede byens vandhåndtering, så den også sker på overfladen, hvor arkitekter og ingeniører i fællesskab skaber byrum, der på én gang bidrager med nye kvaliteter i byen og samtidig håndterer fremtidens regn.
"Det er visionen, at arbejdsformen, de konkrete løsninger og principper for løsninger kommer til at fungere som inspiration for fremtidens arbejde med kombinationen af byudvikling og klimatilpasning - ikke bare i Middelfart, men også nationalt og internationalt. Vi vil være det gode eksempel for andre", siger borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart.

 

Både teknik og æstetik
Middelfart Spildevand har sammen med Middelfart Kommune og Realdania i 2012 gennemført en forundersøgelse i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart. Området er fælleskloakeret og plaget af kælderoversvømmelser ved kraftig regn. Forundersøgelsen viser, at hvis der ikke gennemføres en klimatilpasning af området, så vil alle problemstillinger forværres i takt med, at klimaet forandres over de næste 50 år. Løsningen er, at vandet håndteres ved at etablere anlæg for regnvandshåndtering i byens overflader, som supplerer det eksisterende kloaknet med ekstra kapacitet, fleksibilitet og robusthed. Klimatilpasningsløsningerne skal udformes på en måde, så de også bidrager til at gøre byen mere attraktiv.

 

"Ved at håndtere vandet på terræn som supplement til kloakken får vi meget igen" for-tæller Middelfart Spildevands direktør Allan Bruus. "Rensning, magasinering, opsamling og transport af vand har forskellig funktion og udtryk, som skal kombineres og udformes, så der skabes mest mulig rekreativ merværdi. Vand og natur kobles, så aflednings-tracéer opleves som attraktive byrum".

 

Grønnere, sjovere og sundere
Klimatilpasningen skal udnyttes til at skabe et kvarter, der er grønnere, sjovere og sundere. Bilernes hastighed skal sænkes gennem grønne tiltag, så det bliver både tryggere og sjovere at færdes til fods eller på cykel. Dermed forbedres ikke blot de visuelle kvaliteter i byens rum, men der skabes også en sundere og mere bæredygtig by. Socialt set kan nye samarbejder om anlæg og eller drift af nye tiltag skabe nye fællesskaber og lokalt engagement.

 

"Vi står som samfund overfor en kolossal økonomisk udfordring med at klimatilpasse og sikre os mod de voksende regnmængder. For Realdania er det afgørende, at de mange penge som skal investeres i klimatilpasning, kommer til at skabe en merværdi. Projektet i Middelfart skal vise, hvordan rekreative, sociale og bevægelsesmæssige aspekter kan indarbejdes og skabe en bedre by" siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania.