Del artikel Print
Økosystem baseret tilgang til klimatilpasning

Økosystem baseret tilgang til klimatilpasning

I et nyt projekt undersøges muligheder og konflikter forbundet med en økosystem baseret tilgang til klimatilpasning i Københavns kommune

Af Marianne Zandersen, Aarhus Universitet

Byområder har særlige udfordringer i forhold til klimaændringer. Tæt befæstede overflader som fortove, gader og pladser, og tæt bebyggede arealer til beboelse, institutioner og virksomheder fører både til at temperaturen om sommeren er højere end i oplandet (man taler om en 'varme ø' effekt) og at større mængder regnvand samles og ledes hurtigere ud i kloaksystemet end i oplandet med efterfølgende risiko for oversvømmelse på både veje, parceller og i kældre.

 

  

Klimarisiko
I byområder er der derfor en specifik klimarisiko for skader på materielle goder, sundhed og velfærd på grund af den måde hvorpå byområder er konstruerede. Samtidig bor størstedelen af befolkningen i byområder. I Europa bor omkring 75 procent af befolkningen i byer, en trend der forventes at stige til 80 procent i 2020. Københavns kommune oplever en netto tilflytning på gennemsnitligt 1000 per måned.

 

Grøn infrastruktur
Løsninger på klimaudfordringerne i byer kan delvist findes ved at gøre brug af naturens evne til at absorbere og kontrollere virkningerne af klimaforandringer, fx gennem øget beplantning af byrummet, grønne tage og (rekreative) områder udlagt til temporære oversvømmelser. Det forventes at brug af 'grøn infrastruktur' kan være mere økonomisk effektivt samt socialt og økologisk retfærdig end ved en ensidig fokusering på tekniske 'grå' infrastrukturer og løsninger. Samtidig er der stærk konkurrence omkring arealanvendelse i byer.

 

 

 

Projektet
I projekt undersøger vi muligheder og konflikter forbundet ved systematisk at anvende en økosystem baseret tilgang til klimatilpasning i Københavns kommune. Af praktiske hensyn har vi valgt at fokusere på økosystemtjenesten 'vandregulering' fra grønne tage. En række andre positive effekter fra grønne tage såsom temperaturregulering, æstetik, og beskyttelse af tagmaterialer vil naturligt blive inkluderet.

 

Projektet er opbygget på følgende vis:
• Kvantificering af potentialet for grønne tage i Københavns kommune;
• Økonomisk og sociologisk undersøgelse af mulighederne for at integrere økosystem-baseret klimatilpasning i byplanlægning og politikker;
• Økonomisk og sociologisk analyse af konflikter mellem en økosystem baseret tilgang til klimatilpasning og andre drivkræfter i byudvikling som fx øget urbanisering.

 

Gennem forskningsprojektet forventer vi at have udviklet en interdisciplinær analytisk og metodisk ramme for at udføre komparative studier i Europa; at bidrage med ny erkendelse omkring mekanismer og magt relationer indenfor policy konflikter med inddragelse af en række forskellige aktører; samt at bidrage med ny viden omkring perspektiverne for at kombinere økosystem-tjenester og urban konfliktstyring. Rent praktisk vil projektet bidrage med metoder og input til hvordan man fra kommunal side kan arbejde med konflikthåndtering, aktørers præferencer og eventuelle incitament strukturer.

 

Projektet  Økosystem baserede tilgange til klimatilpasning - muligheder og konflikter i byområder (ØKOKLIM) afrapporteres i slutningen af 2012.