Del artikel Print
Havstigninger

Havstigninger

Det globale havniveau er steget omkring 6 cm de sidste 19 år. En femtedel kommer fra den grønlandske indlandsis. Det viser de seneste satellitmålinger.

Af Bent Andersen, KFT

Klimaændringerne påvirker havniveauet på to måder.  Opvarmning får havvandet til at udvide sig så der rumfanget af vandet i verdenshavene øges.  Det andet bidrag kommer fra afsmeltning af bræer, iskapper og indlandsisen på Grønland og i Antarktisk.  Det betyder at der kommer mere vand i verdenshavene.

 

 

Satellitmålinger
Siden sidst i 1992 er havniveauet kontinuerligt blevet målt fra satellitter ved hjælp af rader, der måler afstanden mellem havoverfladen og satellitten. Satellitten får opmålt afstanden til hele jordens overflade i løbet af 10 døgn.

 

 

Der er fire centre der beregner det aktuelle 10-døgns havniveau ud fra målingerne. Der er to amerikanske, et fransk og et australsk center. I boksen til højre er der link til centrenes hjemmesider. CU - Colorado Universitets hjemmeside er en god indgang til nye forsknings resultater om havstigninger.

 

 

Det er nu den tredje generation af satellitter der står for målingerne. Der er et stort arbejde med at kalibrere målingerne går fra en gammel satellit til en ny.

 

 

Havet stiger 3,1 mm om året
Over de sidste 19 år har stigningstakten være på gennemsnitlig 3,1 mm om året med 95 procent sandsynlighed for at tallet ligger mellem 2,7 og 3,5 mm.  Stigningen ligger i den absolutte høje ende af de stigninger som klimamodellerne til brug for IPCC beregnede i 2007 (se f.eks. CSIRO 2007).

 

 

Der er regionale forskelle på hvor stor havstigningen er.  I Nordatlanten har den været på 1,3 mm, i Nordsøen på 2,0 mm og i Østersøen på 3,0 mm om året.  Stigningerne overskygges at de naturlige årlige svingninger der er i de regionale havniveauer som følge af vindstuvning. I Østersøen er det på op til 60 cm og i Nordsøen på 15 cm.  Der er et link til regionale målinger i boksen til højre.

 

Hvor kommer vandet fra
Det har hidtil været vurderet at halvdelen af havstigningen skyldtes afsmeltning af is på land og at bræer og iskapper udenfor Grønland og Antarktisk bidrog med 1,1 mm af de 3,1 mm, men nye målinger fra satellitter har vendt op og ned på dette.

 

Der er skønsmæssigt 160.000 bræer og iskapper udenfor Grønland og Antarktisk. Det er kun fra omkring 40 af disse man har længere tidsserier for balancen mellem nedbør i form af sne og afsmeltning. Derfor har vurderingen af afsmeltningen været meget usikker.

 

Forskere fra Colorado Universitet har set på ændringer i tyngdekraften målt med satellitter for 20 landområder domineret af isdække i perioden 2003-10. Ændringer i tyngdekraften i et område kan hovedsalig tilskrives masseændring af isdækket i området.

 

 

Grønland bidrager mest
Resultaterne viser at globalt bidrager smeltning af is på land med 1,5 mm havstigning om året. Grønlands indlandsis bidrager alene med 0,6 mm svarende til en femtedel af havstigningen. Antarktisk bidrager med 0,5 mm, mens det resterende is på land bidrager med 0,4 mm, hvilket er væsentlig mindre end det hidtidige 1,1 mm.

 

 

Den gode nyhed er at det ikke ser ud til at isen omkring Himalaya er blevet reduceret over den otte årige måleperiode. I Norge ser det ud til at bræerne er vokset, formodentlig på grund af en øget nedbør.

 

Landhævning i Danmark
Lokalt modvirker eller øger landhævning/ sænkning effekten af havstigningen. I Danmark hæver landet sig nord for en linje fra Nissum Fjord over Vejle Fjord, Nyborg til Præstø.  For København og Aarhus er stigningen på 0,5 mm om året. Størst er stigningen på Skagen med 1,75 mm.  Syd for linjen synker landet op til 0,4 mm om året.  For detaljer se figuren fra Hansen 2011. 

Størrelsen af nutidens fortsatte landhævning efter istiden (mm/år). Kortet adskiller sig fra ældre kort ved at indeholde to 0-linjer ("vippeakser"), idet er udover den velkendte akse fra Ringkøbing til Fakse også er en vippeakse, der følger linjen Fanø-Sønderborg-Gedser. For detaljer se Hansen 2011.

 

 

Kilder
Seneste data for havstigning fra Sea Level Change Research - University of Colorado (26. juni 2012).

 

Jacob T., J. Wahr,1  W. T. Pfeffer & S. Swenson (2012):  Recent contributions of glaciers and ice caps to sea level rise. Nature 482, 514-518.

 

Jens Morten Hansen (2011): Hvor meget stiger havet? Aktuel Naturvidenskab nr. 5-2011.