Del artikel Print
Blue Spot konceptet – Udpegning af oversvømmelser på motorveje

Blue Spot konceptet – Udpegning af oversvømmelser på motorveje

Vejdirektoratet har deltaget i det internationale forskningsprojekt SWAMP og udpeget sårbare dele af vejnettet med Blue Spots, samt udarbejdet retningslinjer for hvordan vejene kan tilpasses.

Der er et massivt behov for at forebygge oversvømmelser af vejnettet, da de fører til blokering af trafikken, svækker trafiksikkerheden og beskadiger vejanlæggene. GIS-modeller kan bruges til at foretage præcise beregninger af vandets strømningsretning og medtage lavninger og andre overfladeforhold i beregningerne. På den måde kan der produceres de såkaldte Blue Spot kort, som viser hvor og med hvilken intensitet vejnettet oversvømmes ved en given nedbørshændelse.

Formålet med SWAMP projektet var at opstille en generel GIS model til at udpege Blue Spots og udarbejde retningslinjer for, hvordan sårbarheden over for oversvømmelser kan reduceres. Resultatet er en screeningsmetode, som kan bruges af planlæggere og vejbestyrelser på forskellige niveauer.

Klimamodelleringer er så vidt muligt medtaget i beregningerne, men den store usikkerhed i forudsigelsen af fremtidens klima er problematisk. Oversvømmelser og ekstremregn er dog altid forekommet og derfor har projektet stor relevans uanset usikkerheden i klimamodellerne.

Forud for projektet havde de deltagende lande svaret på spørgeskemaer, om hvor der typisk opstår problemer på vejnettene og generelle erfaringer med oversvømmelserne. Svarene indgik i GIS beregningerne.

Projektet har resulteret i fire rapporter, hvor de sidste tre kun findes på engelsk. 1. rapport er en opsummering af Blue Spot konceptet, 2. rapport er en baggrundsrapport med data, spørgeskema og litteratur, 3. rapport beskriver udviklingen af GIS modellen og 4. rapport giver forslag til hvordan sårbarheden overfor oversvømmelser på veje kan reduceres.

Hent rapporterne og læs mere om projektet ved at følge links til højre.