Del artikel Print
Tre oversvømmelsestruede kommuner klar med fælles strategi for Usserød Å

Tre oversvømmelsestruede kommuner klar med fælles strategi for Usserød Å

Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommune har iværksat et særpræget miljøsamarbejde for at klimatilpasse Usserød Å og sikre sig mod fremtidige oversvømmelser.

Opdateret 2. december 2011:

 

Finansiering

Kommunerne har sammen søgt EU om støtte i bestræbelserne på at klimasikre Usserød Å. De totale omkostninger er budgetteret til 20,5 mio. kroner - hvoraf EU ansøges om halvdelen. Resten skal de tre kommuner og forsyningsselskaberne selv komme med.

 

"Får vi pengene fra EU bliver der for alvor mulighed for at se åen som et samlet vandløb - på alle områder. Vi får et overblik over hvilke tiltag, der virker, og hvor der er behov for nye. Det betyder, at vi kan prioritere mellem tiltagene og iværksætte målrettede tiltag uafhængigt af kommunegrænserne og dér, hvor de vil gøre mest gavn. For Fredensborg Kommune giver det rigtig god mening, da vi ligger nederst på åens vej mod Øresund og derfor vil vi også have gavn af tiltag i Hørsholm og Rudersdal. Det gælder både i forhold til at mindske risikoen for oversvømmelser og sikring af natur og miljø Vi er jo allerede i gang med et stort projekt i Kokkedal, hvor vi netop har fokus på at reducere oversvømmelsesrisikoen", siger borgmester i Fredensborg Kommune Thomas Lykke Pedersen i en pressemeddelelse.

 

 

 

Tre oversvømmelsestruede kommuner klar med fælles strategi for Usserød Å

Flere hundrede huse blev oversvømmet og skaderne beløb sig til 250 millioner kroner, da Usserød Å i Nordsjælland gik over sine breder i august 2010 efter et ekstremt regnskyl.

Det er baggrunden for, at de tre kommuner omkring den otte kilometer lange å, er gået sammen om et fælles klimatilpasnings- og miljøprojekt, der både skal forhindre fremtidige oversvømmelser fra Usserød Å, skabe flere rekreative områder og give bedre vandmiljø.

Foto: Fredensborg Kommune

Foto: Fredensborg Kommune

De tre kommuners miljø- og forsyningschefer har udarbejdet en fælles, tværkommunal strategi med tilhørende indsatskatalog og en beredskabsplan. Strategien indeholder mere end 60 forslag til konkrete indsatser, der ud over tekniske løsninger også omfatter organisationsændringer og adresserer juridiske udfordringer.

Unikt samarbejde
Ifølge Thomas Lykke Pedersen, borgmester i Fredensborg kommune, er projektet unikt.

»Vi sætter nye standarder for det lokale klimasamarbejde på tværs af kommunegrænserne. Jeg tror ikke, der findes et sted i landet, hvor tre nabokommuner har fremvist så ambitiøse planer som vores. Visionen er, at vi i en fælles og koordineret indsats både minimerer risikoen for oversvømmelser, forbedrer miljøkvaliteten i vandløbet og styrker de rekreative værdier langs åen. Vi sætter os simpelthen et fælles mål om, at Usserød Å skal være et positivt og samlende element i vores kommuner«.

Miljøchef i Hørsholm Frank Steen er også glad for det nye samarbejde: 
 »Der indgår mange og komplekse forhold i problemerne omkring Usserød Å, hvorfor samarbejdet har sikret, at alle gode kræfter og al den viden, der gennem årene er samlet mange steder i de enkelte forvaltninger, er blevet nyttiggjort. Dertil kommer, at samarbejdet både har højnet forståelsen for den enkelte kommunes problemer og tilliden administrationerne imellem. «

Lov som barriere
Det tværkommunale forum har imidlertid en væsentlig udfordring. 
Tina Otterstrøm Jensen, direktør i Hørsholm Vand Aps, forklarer, at der er en lovgivningsmæssig barriere: 
»Selvfølgelig har vi som forsyningsselskab et ansvar for at være med i et spændende og visionært projekt som Usserød Å-projektet - alene af den grund, at vi jo udleder til Usserød Å. Men hvad angår klimatilpasning, savner vi i den grad nogle klare retningslinjer fra Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen om, hvad vi må og ikke må. Dermed kan vi bedre møde kommunerne i øjenhøjde og samarbejde på lige fod - uden at de først skal pålægge os at samarbejde! «

Fakta om Usserød Å-projektet
Blandt nogle af forslagene i indsatskataloget er:

• Øget kapacitet i Usserød Å på udsatte strækninger og forbedret natur og vandkvalitet
• Etablering af naturlige regnvandsbassiner, der også fungerer som rensningsanlæg

  • Etablering af dige og afværgeforanstaltninger ved udsatte boligområder
  • Intelligent måling og styring af afstrømningen i Usserød Å
  • Regulering af udløbet fra Sjælsø, så vandføringen i åen sænkes ved store regnskyl
  • Kloaktekniske ændringer
  • Ændrede ejerstrategier for forsyningsselskaberne
  • Fundraising omkring Usserød Å
  • Integrering af klimatilpasning i kommuneplanlægning
  • Øget samarbejde på tværs af organisationer og kommunegrænser



Kilde: Rudersdal Kommune og Fredensborg Kommune