Del artikel Print
Ny rapport: Klimatilpasning i de danske kommuner

Ny rapport: Klimatilpasning i de danske kommuner

Skov og Landskab udgiver rapport om kommunernes klimatilpasning i Danmark, som giver et overblik over indsatsen for klimatilpasning i de danske kommuner.

Rapporten "Klimatilpasning i de danske kommuner - et overblik" beskriver og analyserer de danske kommuners indsats overfor nuværende og kommende effekter af klimaændringer i den enkelte kommune. Rapporten peger på fire vigtige hovedområder for kommunernes indsats for klimatilpasning, nemlig: kortlægning og analyser - strategier og planlægning - implementering af tiltag - tværgående initiativer.

Projektet er baseret på den spørgeskemaundersøgelse vedrørende kommunernes klimatilpasningsindsats, som Videncentret for klimatilpasning  gennemførte i foråret 2010, og en videre analyse af ti udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier samt interviews med de klimaansvarlige fra fem kommuner.

Undersøgelserne viser, at klimatilpasning i kommunerne først og fremmest handler om at håndtere øgede mængder vand, i form af hyppigere ekstremregns- og stormflodshændelser og højere vandstand, som vi allerede i dag er vidne til. Da klimatilpasningstiltag kan være omkostningstunge anbefaler rapporten, at en række tiltag indarbejdes i den almindelige vedligeholdelse og løbende planlægning af kommunernes aktiver. Der er endvidere behov for at klimatilpasning udføres både på tværs af fagområder, men også kommunegrænser, da klimaforandringerne rammer mange sektorer også på tværs af kommunegrænser.

Projektet er gennemført og afrapporteret af Skov & Landskab på Københavns Universitet i løbet af sommerhalvåret 2010, på initiativ af Energistyrelsens Videncenter for klimatilpasning og Koordinationsenhed for forskning i klimatilpasning (KFT) og gennem finansiering fra KFT og Skov & Landskab.