Del artikel Print
Norsk udredning om klimatilpasning

Norsk udredning om klimatilpasning

En regeringskommission har afgivet betænkning efter to års arbejde. Rapporten udpeger udfordringer og handlemuligheder for den norske regerings indsats på klimatilpasningsområdet.

I 2008 nedsatte den norske regering, under kongelig resolution, et udvalg som skulle klarlægge samfundets sårbarhed og behov for tilpasning til klimaændringerne. Resultatet foreligger nu i form af rapporten: "Tilpassing til eit klima i endring" som udkom d. 15. november 2010.

Rapporten beskriver hvilken betydning klimaforandringerne vil få for natur, landbrug, fiskeri, infrastruktur,energi, sundhed og samfundet som helhed. I analysen indgår en vurdering af de forskellige sektorers sårbarhed og hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser det kan medføre hvis ikke de tilpasses.

Formålet med rapporten er at informere og rådgive den norske regering mhp. udformningen af den fremtidige klimatilpasningspolitik.  Derfor er behovet for tilpasning af de enkelte sektorer vurderet. Udvalget anbefaler følgende overordnede tiltag:

• Helhedsorienteret klimatilpasning er en nødvendighed
• Forvaltning af naturmiljøet må være økosystembaseret
• Klimatilpasning må integreres i samfundsplanlægningen
• Hensynet til klimaændringer må ind i plansystemet 
• Øget usikkhed må håndteres
• Videngrundlaget må øges gennem kortlægning, overvågning og forskning
• Kompetencen i forvaltningerne må hæves
• Tilpasningsefterslæbet må indhentes
• Koordineringen må styrkes i tilpasningsarbejdet
• Tilpasningsarbejdet må inkludere et internationalt ansvar

Sidst i udvalgets rapport (s. 223-7) opsummeres handlemulighederne og der gives et overslag på de økonomiske konsekvenser af udvalgets anbefalinger.