Del artikel Print
Fra lokale klimatopmøder til national handling

Fra lokale klimatopmøder til national handling

Ni lokale klimatopmøder giver klare anbefalinger om behovet for national klimatilpasning.

I perioden fra maj til oktober 2009 afholdte Danmarks Naturfredningsforening (DN) i samarbejde med ni udvalgte kommuner ni lokale klimatopmøder i Danmark. Dette resulterede i en række anbefalinger, som nu er samlet i rapporten "Fra lokale klimatopmøder til national handling".

Klimatilpasning har en særlig plads i blandt fire fokuspunkter i rapporten. For ud over behovet for vedvarende energi, energibesparelser og transportvaner, erkender DN, at klimaforandringerne medfører ændringer for samfundet. Her kan naturen udgøre en stor klimahjælper som vil gøre samfundet mere robust overfor klimaforandringerne. Fokuspunkt nr. 4. i rapporten hedder "Naturen som største klimahjælper" og opridser fem klare anbefalinger, som både har klimatilpassende virkninger, men også mange rekreative sidegevinster for borgerne:

1. Skovrejsning
2. Regnvandshåndtering
3. Vådområder
4. Naturbevaring/naturgenopretning
5. Grønne tage

Mange af anbefalingerne kræver national handling, hvis de skal gennemføres lokalt. Derfor opfordrer DN såvel regeringen som Folketinget til at støtte de lokale klimaløsninger.

Skovrejsning
Skove kan bidrage til at reducerer effekten af ekstreme regnhændelser og træer giver samtidig læ i stormvejr, de holder på fugten under tørke samt giver skygge og kølighed under hedebølger. Derfor anbefaler DN, at skovrejsningen landet rundt øges og de opfordrer regering og Folketing til, at tilplante 225.000 ha bynær landbrugsjord med klimarobuste træarter inden år 2030.

Vådområder
Vådområderne kan fungere som bufferzoner i situationer med ekstremregn og dermed aflaste afløbssystemer i den omkringliggende natur. Dette kræver i følge anbefalingerne, at regeringen og Folketinget kan påtage sig det overordnede planlægningsansvar for at pege på de steder, hvor der skal skabes større vådområdeprojekter.

Naturplan/naturgenopretning
For at sikre en mangfoldig natur og et rigt dyre- og planteliv selv med klimaforandringernes konsekvenser, er det vigtigt at naturen forvaltes dynamisk, så den kan forandres naturligt under ændrede klimaforhold. DN opfordrer Folketing og regering bl.a. til at udarbejde en national naturplan, der udpeger de steder, hvor kommunerne skal foretage henholdsvis naturgenopretning og naturbevaring.

Grønne tage
Grønne tage  kan også tilbageholde vand ved kraftige regnskyl, og det er en af årsagerne til at DN ønsker antallet af grønne tage i Danmark øget. Folketing og regering opfordres bl.a. til at skabe en støtteordning til etablering af grønne tage, der kan søges af private borgere såvel som virksomheder og organisationer.

Regnvandshåndtering
Topmødedeltagerene var enige i, at der skal gøres en stor indsats for at håndtere den øgede mængde af regnvand i Danmarks byer. Dette kunne blive med løsninger som lokale nedsivningssteder til regnvand, oversvømmelsesområder og grønne kiler i byerne. Derfor opfordres regering og Folketing bl.a. til at investere i en naturligt forebyggende klimatilpasningsindsats imod øgede regnmængder i byerne og at stille bindende krav til landets kommuner om at reducere arealet af befæstede områder i byområder med tæt bebyggelse.