Del artikel Print
Videnskabelig rapport om effekter af Ambrosia

Videnskabelig rapport om effekter af Ambrosia

EFSA (European Food Safety Authority) har nu offentliggjort en rapport om effekter på miljøet og på menneskets og dyrs helbred af planter af slægten Ambrosia.

Rapporten fastslår, at der ikke er beviser for, at bynkeambrosie er årsag til udryddelse af andre plantearter. Der er dog visse tegn på, at Bynkeambrosie kan etablere sig i nogle landskabstyper som er stærkt påvirket af menneskelig aktivitet og dér udgøre en trussel for artsrigdommen. Undersøgelserne er lavet af Den Europæiske Unions panel for Plantesundhed (PLH-panelet).

Slægten Ambrosia forekommer over hele verden.  Bynkeambrosien er den mest udbredte art af slægten i Europa. Det er en ukrudtsplante, som udover den naturlige spredning også kan spredes med fuglefoder. Plantens pollen kan være stærkt allergifremkaldende (høfeber og astma) hos mennesker og visse dyr (specielt heste). Fuglefoder har især vakt bekymring, da foderet ikke altid oprenses tilstrækkeligt for bynkeambrosiefrø, som dermed spredes i haver og natur.

Rapporten anbefaler at bestræbelse mod anvendelse af fuglefoder med indhold af ambrosiefrø bør fokusere på områder som endnu er fri for planterne, men at der er brug for yderligere undersøgelser af artens udbredelse og eventuelle effekter på biodiversiteten samt udvikling af frørensningsteknikker. 

Danmark
Den tværministerielle embedsmandsgruppe for invasive arter i Danmark, som består af repræsentanter fra Skov- og Naturstyrelsen, Plantedirektoratet, har etableret en bynkeambrosiegruppe sammen med Sundhedsstyrelsen. Gruppen har til formål at koordinere indsatsen på forskellige områder.