Del artikel Print
Tilpasning af afløbssystemerne i Vordingborg

Tilpasning af afløbssystemerne i Vordingborg

Vordingborg Spildevand skal i forbindelse med deres nye spildevandsplan forbedre kloakkerne i en række byområder i Vordingborg Kommune.

Udbygningen er en konsekvens Vordingborg Kommune har taget i forhold til klimaændringerne.

- Vi ser i øjeblikket en forøget grundvandsstand på grund af stigende nedbørsmængder, og derfor er det nødvendigt at fremtidssikre kloaksystemerne ved at foretage en udbygning af den nuværende kloakkapacitet i flere dele af landet. Projektet i Vordingborg Kommune sikrer, at der ikke forekommer overbelastninger af kloaksystemet i de næste mange år, forklarer afdelingschef Klaus Rosendal fra Grontmij | Carl Bro, der er kommunens samarbejdspartner i projektet.

Grundejerne skal hjælpe til
Projektet er en del af Vordingborg Kommunes spildevandsplan for 2009 til 2020, der har til formål at udbygge og vedligeholde det samlede spildevandsanlæg, så vandkvaliteten sikres i vandløb, søer og hav. Helt konkret skal der ske forbedringer af forholdene for de regnvandsbetingede udledninger til vandløbene Skvatten, Mern Å, Præstegårdsgrøften, Askeby Landkanal samt Koster Kanal. Det vil ske gennem separering, kloakering, udbygning af bassiner samt nedlæggelse af renseanlæg og etablering af afskærende ledninger.

- Vi sikrer kloakkerne ved nyetablering og renovering, men en del af problemet med øgede vandmængder kan afhjælpes allerede inden regnvandet når kloaksystemet, hvis grundejerne bidrager til at afhjælpe problemerne ved at sikre nedsivning og afledning af regnvand på egen grund - det vil sige foretager en frakobling af tagvand fra kloaksystemerne og derved undgår overløb og oversvømmelser som følge af overbelastninger i kloaksystemet, forklarer chefrådgiver Michael Hjorteberg fra Grontmij Carl Bro og fortsætter:

- For de nye ejendomme, der skal kloakeres, er det et krav fra kommunen, at de kun spildevandskloakeres, og at ejendommens tagvand og øvrigt overfladevand afledes eller nedsives lokalt. Grundejerne er således med til både at skåne kloaksystemet og øge dannelsen af grundvand, når regnvandet fra hustage bliver i haverne i stedet for at løbe i kloakken. Dermed vil vi i fremtiden, til grundejernes egen fordel, se langt færre oversvømmede veje og kældre.

Projektet løber fra 2010 frem til slutningen af 2013, hvor forbedringerne af kloaksystemet i Allerslev og Mern samt Damsholte og Ny Æbelnæs er etableret

Kilde: Ugebladet Sydsjælland og Møn 15. juni 2010, side 14