Del artikel Print
Velfærdsøkonomisk analyse, økonomisk bæredygtighed og kriterier for retfærdig fordeling mellem generationer

Velfærdsøkonomisk analyse, økonomisk bæredygtighed og kriterier for retfærdig fordeling mellem generationer

Projektet er samfundsfagligt. Der anlægges en økonomisk filosofisk tilgang til problemstillingen, idet bidrag fra både velfærds- og ressourceøkonomien, den politiske filosofi og populationsetikken inddrages.

Projektet henvender sig således både til økonomer og filosoffer og retter sig derudover mod konsulenter, der gennemfører praktisk velfærdsøkonomisk projektvurdering. 

Formålet med projektet er med udgangspunkt i velfærdsøkonomiske og populationsetiske bæredygtighedsovervejelser:

1. at sammenfatte de velfærdsøkonomiske og populationsetiske bæredygtighedskriterier, med henblik på at afdække deres konsekvenser for fordelingen af velfærden mellem generationer og dennes overensstemmelse med vore etiske intuitioner

2. at forsøge at forene nogle af de velfærdsøkonomiske og populationsetiske bæredygtighedskriterier i et samlet kriterium for bæredygtighed

3. at undersøge hvilke konsekvenser forskellige bæredygtighedskriterier har for valget af prioriteringskriterium, beregningsprisvalg og diskonteringsprincip i forbindelse med velfærdsøkonomisk baseret projektvurdering samt for valget af aggregeret bæredygtighedsmål.

Udgangspunktet for projektet er resultaterne fra den velfærdsøkonomiske bæredygtighedslitteratur - herunder diskussionen om valg af diskonteringsrate og anvendelsen af ægte opsparing som økonomiske bæredygtighedsindikator. Formålet er at præcisere svaghederne i grundlaget herfor - især kriteriet for retfærdig fordeling mellem generationer.

Med støtte i den populationsetiske litteratur forsøges det at formulere et rimeligere retfærdighedsgrundlag samt undersøge dettes konsekvenser for udformningen af velfærdsøkonomiske analyser.

Projektet er gennemført i 2003-05 af Flemming Møller fra Aarhus Universitet, DMU og er gennemført med støtte fra Miljøstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser samt Det samfundsvidenskabelige Forskningsråd.

Projektet har resulteret i bogen Velfærd nu eller i fremtiden?, der er udgivet på Aarhus Universitetsforlag http://www.unipress.dk og omtalt i DMUs nyhedsbrev nr. 4, 2009.

Velfærd nu eller i fremtiden? kan både bruges som vejledning for økonomer, der gennemfører konkrete velfærdsøkonomiske analyser, og som lærebog ved kurser i velfærdsøkonomi, cost benefit-analyse og miljø- og ressourceøkonomi.