Del artikel Print
Klimaplan i Odense Kommune

Klimaplan i Odense Kommune

Odense Kommune har vedtaget et forslag til en kommunal klimaplan, som skal sikre kommunen en position som en af de mest klimavenlige byer i Europa.

Som et resultat af Odense Kommunes miljøpolitik, vedtog Odense Kommunes Byråd den 2. december 2009 forslaget til en klimaplan "Klimaplan 2010-2012". Klimaplan 2010-2010 er nu sendt i offentlig høring indtil den 14. februar 2010.

Klimaby i europæisk særklasse 
Odense Kommune har en vision om, at være "en af de mest klimavenlige byer i Europa, og vil danne gode rammer og igangsætte initiativer, så alle - kommunen, virksomheder og borgere - bliver aktive medspillere for et bedre klima". Kommunen satser både på langsigtede klimamål, som at blive en CO2-neutral by, men også de mere nære mål, som klimatilpasning.

Udover klimaplanens høje mål om energibesparelser, vedvarende energi og fjernvarmebevaring er der også sat fokus på tilpasningsstrategier.

Klimatilpasning
Af klimatilpasningstiltag har kommuner både mål for reduktion af konsekvenserne, som kan forventes af den kommende ekstremnedbør og de stigende temperaturer.

Kortlægning
Kommunen planlægger at udarbejde kort, som skal vise hvilke områder, der er i risiko for at blive oversvømmet ved ekstreme regnhændelser. Desuden sigtes der på, at alle by- og infrastrukturanlæg skal klimasikres. Derfor vil Odense Kommune også placere alle nye anlæg på hensigtsmæssige arealer i forhold til ekstremt vejr. Et af initiativerne i planen er i øvrigt, at "Medvirke til, at der udarbejdes en national beregningsmodel til oversvømmelsesberegninger".

Regnvandshåndtering
I klimaplanen er også krævende mål for regnvandshåndtering, hvor kommunen bl.a. vil udarbejde en strategi for kloakfornyelse og kapacitetsforbedringer af afløbssystemet. Her vil kommunen dels anvende de traditionelle metoder som rør- og bassinbaserede løsninger, men også tage de alternative og rekreative løsninger i brug i forbindelse med lokal håndtering af regnvand. Ved nye forsknings- og udviklingsprojekter vil kommunen undersøge mulighederne for rekreativ håndtering af regnvand i bymiljøet

Boliger og køling
I forbindelse med stigende temperaturer skal der overvejes anvendelse af fjernkøling frem for lokale/individuelle køleanlæg. Desuden vil kommunen arbejde for, at boligerne i fremtiden kan optage/modstå den større mængde varme som forventes om sommeren. Dette skal bl.a. sikres ved skyggevirkning, lyse materialer, kølige tage, isolering mv.

Borgerinddragelse
Odense Kommune vil også vægte borgerinddragelse højt i forbindelse med klimaindsatserne ved bl.a. at informere borgere og virksomheder om muligheden for lokal håndtering/nedvisning af regnvand og udarbejde informationsmateriale til borgere om nye risici ved klimaforandringerne.

Klimaplanen omhandler også tiltag for beredskab, sundhed, natur og lovgivning, som også vil bidrage til en stærk klimaposition i Odense Kommune.