Del artikel Print
Miljø i byggeri og anlæg - 2010

Miljø i byggeri og anlæg - 2010

København Kommune har opdateret retningslinjerne for Miljø i byggeri og anlæg og tilpasset dem Københavns kommuneplan og -klimaplan.

Pjecen Miljø i byggeri og anlæg 2010 er fjerde generation af Københavns Kommunes retningslinjer for bæredygtige og miljørigtige byggerier i kommunen. Retningslinjerne er nu blevet opdateret, så de stemmer overens med Københavns Kommunes øvrige politik på miljø og klimaområdet.

Miljø i byggeri og anlæg 2010 opstiller en række retningslinjer og krav til byggerisektoren, som er forpligtende for byggeri, ombygninger, renoveringer og anlægsarbejder, hvor Københavns Kommune står som bygherre eller kontraktmæssig bruger. Ligeledes gælder de for byggeri, ombygninger, renoveringer, der støttes af kommunen via reglerne om byfornyelse og støttet byggeri eller via kommunale puljer. 

Klimatilpasning er blevet en del af retningslinjerne i Miljø i byggeri og anlæg 2010. En strategi som Københavns Kommune har taget til sig i retningslinjerne er LAR løsningerne, som står for Lokal Afledning af Regnvand.

Klimaændringer betyder øgede mængder kraftig nedbør, som kan overbelaste kloakkerne i fremtiden. For at imødegå forhindre disse konsekvenser siger retningslinjerne, at tilledning af regnvand til afløbssystemet skal reduceres mest muligt. Med LAR løsninger vil Kommunen nu løse disse problemer lokalt, så regnvandet opsamles, bruges, fordampes, nedsives eller udledes der, hvor det falder. På den måde undgås det, at vandområderne belastes med spildevand ved overløb, og belastningen på renseanlæggene reduceres.