Del artikel Print
Klimatilpasning i Værebro Ådal

Klimatilpasning i Værebro Ådal

En undersøgelse af barrierer for udvikling af en adaptiv og integreret planlægning på kommunalt niveau – et speciale fra RUC.

Effekter af klimaændringer på vandkredsløbet og de usikkerheder der er knyttet til dette, stiller den danske vandforvaltning over for nye udfordringer.

Specialet undersøger muligheder og barrierer i den gældende regulering og praksis for at integrere klimatilpasning i den danske vandforvaltning.

Case: Værebro Ådal og Egedal kommune

Gennem et casestudie og en interessentanalyse er der foretaget en undersøgelse af barrierer og muligheder for udvikling af kapacitet til at tilpasse sig ændringer i både biofysiske og økonomiske systemer. Casestudiet har bidraget med en forståelse af samarbejdet og planlægningsprocessen blandt aktørerne i en specifik forvaltningskontekst.

En analyse af de reguleringsmæssige rammer for at integrere klimatilpasning i den eksisterende vandforvaltning på nationalt, regionalt og kommunalt niveau er inkluderet. Der gives også en introduktion til metoder og teorier anvendt indenfor analyser af adaptiv kapacitet.

I specialet konkluderes det bl.a. at:

  • manglen på nationale retningslinjer og rammer for kommunernes klimatilpasning, udgør væsentlige barrierer for at integrere klimatilpasning både regionalt og lokalt
  • den administrative struktur og manglende finansielle ressourcer til klimatilpasning udgør barrierer for udvikling af adaptiv kapacitet, dels internt i Egedal Kommune, og dels i det tværkommunale samarbejde i Værebro Ådal
  • manglende vidensgrundlag udgør en barriere for, at planlæggere i kommunen kan opnå en fælles vision for klimatilpasning
  • der er en række barrierer i lovgivningen, som besværliggør en effektiv organisering og koordinering af klimatilpasningen både internt i kommunen og på tværs af kommunerne.

Til slut i rapporten gives en række anbefalinger og konkrete forslag til hvordan nogle af barrieren kan imødegås.

Specialet er på dansk og udarbejdet af Elise Steen Hvelplund og Lene Alsbjørn ved Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Teknologi & Samfund. Det er offentliggjort d. 15/9-2010 (se link i boksen til højre).