Del artikel Print
Påvirkninger og tilpasninger til klimaændringer i af planteavls-systemer, IMPACT

Påvirkninger og tilpasninger til klimaændringer i af planteavls-systemer, IMPACT

Menneskeskabte klimaændringer forventes primært at medføre positive virkninger for landbrugets produktivitet i Nordeuropa, idet der vil kunne dyrkes nye afgrøder og sorter med større produktion og nye, egnede områder vil kunne inddrages til dyrkning.

IMPACT (Impacts and adaptation to climate change in cropping systems) projektet vil give resultater der kan danne grundlaget for en tilpasning hos landbruget i forhold til afgrødevalg og nye vækstvilkår.

Høstudbyttet og kvalitet er imidlertid både en konsekvens af klimaets direkte påvirkning på afgrødernes udvikling og vækst, men også de indirekte effekter gennem øget kulstof- og kvælstofomsætning i jorden, øget risiko for skadedyr og sygdomme, og øget variation i vækstforholdene med sommertørke og våde forhold i efteråret. Nettovirkningen på høstudbytte, dets kvalitet og rentabilitet vil også blive påvirket af tilpasningsforanstaltninger. Tilpasninger finder sted både på bedrifts- og samfundsniveau, hvor effekter på samfundet mestendels vedrører de indirekte virkninger på miljøet, herunder nitratudvaskning og pesticidanvendelse.

IMPACT-projektet vil for første gang beskæftige sig med forholdet mellem direkte og indirekte effekter af klimaændringerne på dyrkningssystemer. Projektet omfatter en kombination af eksperimenter, dataanalyse og modellering, hvor eksisterende datasæt anvendes til analyse af klimaændringernes betydningen på landbrugsudbytte og kvalitet. Anvendeligheden af modeller for en række afgrøder til at simulere virkningen af klimaændringer vil blive fastlagt, og resultaterne vil blive anvendt til forbedring af FASSET afgrødesimuleringsmodellen og kontrollerede eksperimenter vil blive udført for at støtte og teste FASSET, hvor eksperimentelle data er særligt påkrævet.

Et eksperiment omhandler virkningerne af højere vintertemperaturer på vækst og kvælstofoptagelse i mellemafgrøder og vintersæd i efteråret. Andre eksperimenter vil blive brugt til at analysere og simulere virkningerne af klimaændringerne på forekomst af skadedyr og sygdomme. Klimaeffekter på afgrøde, kvælstofomsætning og udvaskning vil blive simuleret i scenarier for årene 2020, 2050 og 2080. Resultaterne vil blive brugt i kombination med to økonomiske modeller til analyse af effektivitet af tilpasningsmulighederne på dyrkningssystemers økonomiske bæredygtighed i forhold til de begrænsninger, der er for dyrkningsvilkårene som følge af behovet for at reducere N-udvaskning og pesticidanvendelse.

IMPACT er et tværfagligt projekt, der primært inddrager forskning i agerbrug men også biologi og hydrologi. Projektet forløber i 2007-2010 og ledes af Professor Jørgen E. Olesen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. inden for en økonomisk ramme på 9.259.000 kr. Projektet finansieres af Direktoratet for FødevareErhverv under Fødevareministeriet.