Del artikel Print
Black, Blue & Green – Integreret infrastrukturplanlægning som forudsætning for bæredygtige håndtering af byens vand.

Black, Blue & Green – Integreret infrastrukturplanlægning som forudsætning for bæredygtige håndtering af byens vand.

Black, Blue & Green-projektet handler om at integrere byens afvandingssystemer med byens grønne infrastruktur.

Formål, herunder evt. sektor, målgruppe
Formålet er at belyse byens mulighed for at satse på nedsivning som alternativ til afdræning via kloakker. Ved at udnytte jordvolumenet under byen kan der - i kombination med kontrolleret midlertidig opmagasinering på terræn og i faskiner - skabes en roligere afdræning end det kendes fra dagens kloakbaserede løsninger, der i stigende grad har problemer med at håndtere de stadig kraftigere regnskyl. Samtidig kan investeringer i terræn- og faskineløsninger indløse sidegevinster i form søer, enge og vandløb i byens landskab, ligesom vandbalancen omkring byen kan blive bedre. Projektets mål er at forbedre beslutningstagernes grundlag for - når de står overfor større byudviklings- eller omdannelsesprojekter - at inkludere løsninger baseret på afdræning via byens grønne struktur.

Tilgangen til forskningen, herunder eksperimentel, beskrivende, interview, evt. fagdiscipliner
Metoden er at kvalificere og koordinere såvel det tekniske som det aktør-relaterede beslutningsgrundlag. Med udgangspunkt i Århus, Odense, Greve og København belyses dels afdræningskapacitet i den grønne infrastruktur ud fra grundvandsforhold, infiltrationskapaciteter, anvendeligt overfladeareal, m.v., dels behov for rensning og kontrol af afdræningsvandets kvalitet. Der udvikles værktøjer til dimensionering af terræn- og faskineløsninger samt anbefalinger til valg er rensestrategier og -teknologier. Samtidig belyses planlægnings- og kommunikationsforhold i forbindelse med ændringer af byens afvandingsstrukturer, og der udvikles og afprøves læringskoncepter for bedre samarbejde mellem fagfolk inden for byplanlægning, grøn infrastruktur og vand-infrastruktur. Endelig forsøges det økonomiske og politiske beslutningsgrundlag forbedret.

Samarbejdsparter i Danmark
Københavns Universitet, DTU, AU, DHIgroup, Grontmij | Carl Bro, Dansk Byplanlaboratorium, Alectia A/S, Vejdirektoratet, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Odense Vandselskab a/s, Greve Kommune, Odense Kommune, Århus Kommune, Københavns Kommune, Københavns Energi

Projektleder er Marina Bergen Jensen, LIFE, Københavns Universitet LOADEMAIL[mbj]DOMAIN[life.ku.dk]

Projektet er organiseret omkring en række PhD, PostDoc og forskningsdelprojekter, samt en række tværgående aktiviteter relateret til Transfer-of-Knowledge.

Tidsramme for projektet
2007-2011

Finansieringskilde(r) og evt. størrelse
18000000 kr.