Del artikel Print
Klimaændringer forlænger ikke altid planternes vækstsæson

Klimaændringer forlænger ikke altid planternes vækstsæson

Mange plantearter kan ikke øge deres vækstsæson mere end et begrænset tidsrum, viser ny forskning.

En af de mest veldokumenterede biologiske konsekvenser af den globale opvarmning er en længere vækstsæson for planterne. Vækstsæsonen er perioden fra de tidligste arter spirer til de sidste af de sene arter visner. Den længere vækstsæson er fastslået bl.a. på baggrund af satellitobservationer også af tempererede egne.

I de seneste 30 år har man observeret stadig tidligere løvspring og blomstring hos løvtræer, buske og urter både blandt nytteplanter og i den vilde flora. I mange områder har man observeret senere afslutning på vækstsæsonen end før, hvilket kan give en opfattelse af, at en længere vækstsæson betyder sundere og mere produktive økosystemer. En nærmere analyse af data viser imidlertid, at det ikke forholder sig så enkelt endda.

Professor Eric Post, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet og Pennsylvania State University, og hans medforfatter Heidi Steltzer, Colorado State University redegør for, at mange plantearter får en kortere livscyklus som følge af et varmere klima.

Ændring af vækstsæson
Mange plantearter kan ikke øge deres vækstsæson mere end et begrænset tidsrum. Planter, der springer ud og blomstrer tidligere, afslutter også deres vækstsæson tidligere ved højere temperaturer. Den forkortede vækstsæson kan skyldes forholdene i planternes umiddelbare omgivelser som f.eks. en tør og varm sommerperiode, men kan også være et resultat af en tilpasning til ændrede vækstbetingelser over flere år.

Observationerne af en ændret livscyklus hos de forskellige arter er imidlertid ikke nødvendigvis i modstrid med observationer af en generelt længere vækstsæson. Varmere forårstemperaturer kan betyde en tidligere start på vækstsæsonen hos de tidlige arter. Henfaldet kan sætte ind senere hos sensommerarterne, der udskyder deres vækstsæson og derved tilpasser sig og undgår en truende tørke og høje temperaturer midt på sommeren. En længere vækstsæson for vegetationen på et givent voksested eller økosystem beror således snarere på de forskellige arters individuelle og modsatrettede tilpasninger til det varmere klima og ikke på en længere periode med gunstige vækstforhold for alle arter.

Hvis tidlige arter blomstrer tidligere og tidligere, og sene arter udskyder deres vækstsæson, vil et overlap i de to arters blomstringsperioder over årene blive stadig mindre. Denne udvikling vil forstærkes af de observerede tendenser til forkortet vækstsæson inden for begge vækststrategier, og der kan på længere sigt være risiko for en periode i den varmeste og tørreste tid uden blomstring hos arter, der førhen var samtidige.

Betydning for økosystemet
Dette har naturligvis betydning for variationen i landskabet, men påvirker i høj grad også selve økosystemet. Perioder uden plantevækst vil reducere udbuddet, kvaliteten og fødemængderne for de større græssere som råvildt og andre hjorte. Insekter, der lever af pollen og nektar, risikerer at mangle det nødvendige fødegrundlag, ligesom deres rolle som bestøvere af vilde blomster vil bliver vanskeligere at udfylde. Desuden vil en mindre mængde insekter have negativ fødemæssig betydning for fugle, der samtidig har unger under opvækst.

Manglende plantevækst kan også betyde et periodisk mindre forbrug af næringsstoffer, hvilket øger risikoen for kvælstofudvaskning til vandmiljøet, hvor kvaliteten af drikkevandet trues, og tilstanden i søer og marine områder forringes på grund af øget opvækst af planktonalger. Endelig vil invasive arter få mulighed for at etablere sig i perioder med mindre tilstedeværelse af den oprindelige vegetation.

Post, E. and Steltzer, H. (2009) Science, nr. 324, pp. 886-887