Del artikel Print
Vandmiljøet lider under klimaforandringerne

Vandmiljøet lider under klimaforandringerne

Klimaforandringerne påvirker det danske vandmiljø. Der opleves i stigende grad iltsvind, som forstærkes af den øgede temperatur, som klimaforandringerne medfører.

Forskere forudsiger, at miljøet i søer og fjorde vil forringes i de kommende årtier på grund af mere regn og stigende temperaturer, som klimaforandringerne medfører. Dette skriver Politikken og Kristeligt Dagblad d. 6. maj 2009.

Øget udvaskning fra marker
Landbruget har i de sidste to årtier forsøgt at reducere forbruget af kvælstof og fosfor for at skåne vandmiljøet. Trods dette var udvaskningen fra markerne markant større sidste år end et såkaldt normal-år. Og de øgede temperaturer forværrer situationen. Dette er hovedkonklusionen i den årlige vandmiljørapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), som kom frem i går.

Højere temperaturer øger risikoen for iltsvind
Den øgede nedbør forårsager en øget tilførsel af næringsstoffer til vandmiljøet og giver anledning til algeopblomstringer og iltsvind i søer, fjorde og åbne farvande. Når temperaturerne stiger, øges risikoen for iltsvind, da vand kan indeholde mere ilt ved højere temperaturer.

Rapporten sætter især fokus på udviklingen efter 2007, som var rekordvarmt og et af de vådeste år. Eksperterne mener, at dette år er en forsmag på fremtidens klima i Danmark.

År 2007 reddet af vinden
År 2007 forudsås at vise et alvorligt iltsvind, men ifølge Poul Nordemann, konsulent hos DMU, blev vi reddet af vinden, som blæste på de rette tidspunkter på den rigtige måde. Dette held kan vi dog ikke forvente at have med os i fremtiden.

Kristeligt Dagblad skriver i dag, at der i 2007 løb 20% mere kvælstof og fosfor ud i vandløb og øvrige vandmiljø fra rensningsanlæg end året før. Ligeledes var kvælstofudledningen fra landbruget også større.

Kilder:
Politikken den 6. maj 2009, 1. sektion, side 4.
Kristeligt Dagblad den 6. maj 2009, side 2.