Del artikel Print
Se hvordan klimaet bliver om 75 år i din kommune

Se hvordan klimaet bliver om 75 år i din kommune

Portalen klimatilpasning.dk kortlægger fremtidens klima i Danmark.

Hvor meget vil det regne i din kommune om 75 år? Stiger grundvandet i baghaven? Hvor varmt bliver det om sommeren? Og hvor meget vil det blæse? Klimaforskernes svar på de spørgsmål kan nu ses på klimatilpasning.dk. Her viser en ny kortkomponent klimadata fra FNs klimapanel. Kortkomponenten er endnu en prototype under udvikling.

 

Som bruger kan du vælge, om du vil se på grundvand, nedbør, temperatur eller vind. Du kan vælge hvilken del af Danmark, du vil kigge på. Og du kan vælge hvilket klimascenarium, du vil lægge til grund. Præcis hvordan klimaet bliver vides ikke endnu, men scenarierne beskriver forskellige muligheder for de næste 100 år.

 

Det er tanken, at kortkomponenten skal blive et værktøj, som kommuner kan bruge, når de skal træffe langsigtede beslutninger. Om hvilke arealer, de skal udlægge til bebyggelse. Om der skal stilles særlige krav i byggetilladelserne for at sikre mod oversvømmelser. Eller om der bør laves lokale analyser for at håndtere vandafledning. Kort over udviklingen i grundvandsniveauet er f.eks. nyttige, når der kan gives tilladelse til vandindvinding, og når det skal besluttes, hvor der skal laves regnvandsbassiner eller lokal nedsivning af regnvand.

 

Også borgere og erhverv vil kunne få glæde af det nye detaljerede billede af klimaudviklingen i Danmark de næste 100 år. Landmænd og skovejere vil f.eks. kunne få overblik over udviklingen i nedbøren i sommer- og vintermånederne, og dermed en ide om risikoen for tørke eller vandlidende jorde.

 

Dagens ekstremer - fremtidens norm
April i år var rekordvarm med en middeltemperatur på 9,4 ºC. Det er 3,7 grader over gennemsnittet fra 1961-1990. Den nye kortkomponent viser, at det er på niveau med normaltemperaturen for april i år 2071-2100 ifølge det mest vidtgående klimascenarium på portalen.

 

I disse år ser vi flere og flere eksempler på fremtidens klima. Det, der er ekstremt i dag, kan blive ganske normalt mod slutningen af århundredet. Det tyder på, at fremtidens ekstremer kan blive endnu varmere. 

 

Kort der viser april måned i 2071-2100 fra kortkomponent.
Kort der viser april måned i 2071-2100 fra kortkomponent.

 

Forskellige klimascenarier
Kortkomponenten bygger på tre scenarier fra FN's klimapanel, IPCC, og et scenarium baseret på EU's målsætning om, at den globale middeltemperatur ikke må stige mere end 2 ºC over det førindustrielle niveau. Scenarierne forudsiger forskellige klimaændringer på grundlag af antagelser om befolkningsudvikling, økonomisk vækst og teknologiudvikling.

 

En prototype under udvikling
Kortkomponenten vil i den kommende tid blive forsynet med flere data og funktioner, så den sammen med portalens viden, værktøjer og cases vil udgøre et godt grundlag for beslutninger om klimatilpasning. Så snart datagrundlaget er klar, er det tanken at vise udviklingen i hedebølger, ekstrem regn og stormstyrker. Grundvandskort findes kun for nogle områder, men det er tanken, at de skal udvides til hele landet. Der vil desuden blive mulighed for at brugeren kan få grafer over udviklingen og udskrive klimarapporter for sit lokalområde. Kortkomponenten udvikles af Grontmij Carl Bro for Energistyrelsen.