Del artikel Print
Nye britiske klimascenarier

Nye britiske klimascenarier

Den britiske regering har netop fremlagt nye klimascenarier, der skal vise sandsynligheder for klimaændringer til gavn for planlægningen i det britiske samfund.

Det nye ved de engelske klimascenarier er især, at de primært baserer sig på en model-baseret sandsynlighedsfordeling. Englænderne har kørt deres regionale klimamodel 11 gange frem i tiden, og kan derudfra estimere sandsynligheden for at overskride visse grænser for temperatur, nedbør osv. på et givet sted.

UKCIP09 indeholder fremskrivninger af middelvandstanden baseret på A1B scenariet. Over de næste 100 år forventes middelvandstanden øget med 0,1-0,8 m ved de engelske kyster som følge af den globale opvarmning. Der forventes ingen nævneværdig ændring i de nuværende stormflodshøjder (< 0,1 m for fremtidige 50-års hændelser).

Derudover har englænderne på basis af den nyeste videnskabelige litteratur, egne modelkørsler og statistiske ekstrapolationer forsøgt at estimere det værst tænkelige scenarie (kaldet H++) for de maximale fremtidige vandstandsændringer. I dette scenarie estimeres middelvandstanden øget med 0,9-1,9 m for de engelske kyster. Om end scenariet betragtes som højst usandsynligt i dette århundrede, giver tallene anledning til visse overvejelser i relation til beslutninger om langsigtede klimatilpasningsløsninger under stor usikkerhed.