Del artikel Print
Kæmpe forsinkelsesbassin i Svendborg

Kæmpe forsinkelsesbassin i Svendborg

Svendborg Kommune forbereder sig på klimaforandringerne ved at bygge et kæmpe forsinkelsesbassin, der skal forsinke fremtidens mere ekstreme regnhændelser således at vandet ikke overbelaster kloaknettet.

I Svendborg Kommune tages klimaforandringerne seriøst. Blandt flere klimatilpasningstiltag har kommunen nu valgt, at udvide et eksisterende regnvandsbassin ved Pasopvej, så bassinet opnår en tre gange så stor kapacitet, skriver Fyns Amts Avis. Bassinet skal opsamle nedbør og spildevand, som i fremtiden forudsiges at blive mere intens og ekstrem, og forsinke dette så vandet ledes i kloakkerne i en fart og i et omfang, som disse kan kapere.

Det oprindelige bassin er et åbent bassin og skal nu udvides, så det opnår en kapacitet på 20.000 kubikmeter, samtidig med at det bliver overdækket. I den ene ende af bassinet vil det være ca. 10 meter dybt og være i niveau med den nærliggende p-plads. Det forventes at tage 1½ år at anlægge bassinet og er budgetteret til ca. 40 mio. kr.

Denne løsninger besluttet, da det er en hurtig og økonomisk løsning for at regulere regnvandet og da der ikke var mulighed for at totalrenovere kommunens kloaknet. Kloaknettet i Svendborg Kommune er nemlig 800 km. langt og har en nyværdi på omkring 4,5 mia. kr. Planen er, at der skal anlægges flere regnvandsbassiner, som placeres strategisk.

Automatisk rengøring
Bassinet bygges med flere automatiske løsninger, for at gøre det let at vedligeholde og dermed spares en masse manuel arbejdskraft. Rengøringen af bassinet vil bl.a. foregå automatisk ved, at anvende regnvand, som pumpes ind i bassinet, når dette er tømt, og spuler bunden. Dette menes også at være en arbejdsmiljømæssig fordel, da rengøringen hidtil foregik manuelt hvor arbejderne udsættes for giftige stoffer som fx svovlbrinter.

Dobbeltgevinst i bassinet
I og med at det nye udvidede bassin overdækkes, giver det mulighed for at anvende bassinet på flere måder og til gavn for flere mennesker. For eksempel vil det være oplagt at anvende overfladen til parkeringspladser eller til ny bebyggelse.

Godt igang med klimatilpasning
Forsinkelsesbassinet er ikke Svendborg Kommunes første tiltag for klimatilpasning. Kommunen har i de seneste år anlagt flere bassiner og dimensioneret kloakker til de forudsagte vandmængder. Ligeledes er der indført styringssystemer, som skal sikre at kloakkerne udnytter kapaciteten optimalt. I kommunen er der også taget højde for de forudsagte stigende havvande, ved at der sidste år blev forhøjet diger omkring centralanlægget ved Egsmade.

Kilde: Fyns Amts Avis, den 6. juli 2009, 1. sektion, side 6.