Del artikel Print
Integration af klimahensyn i politikdannelsen

Integration af klimahensyn i politikdannelsen

Integration af klimahensyn i politikdannelsen og sammenhæng med andre politikker på forskellige governance niveauer

Forskerne Anne Jensen, Anders Branth Pedersen og Signe Svalgaard arbejder med et governance studie af integrationen af klimahensyn i politikdannelsen.

Formål
Formålene med projektet er, at afdække hvordan klimahensyn indgår i dansk politikdannelse på forskellige styringsniveauer. Projektet skal afdække potentialer og barrierer herfor og pege på nye redskaber og procedurer, der kan fremme integrationen af klimahensyn. Endelig skal projektet bidrage til udviklingen af nye perspektiver og begreber, der øger forståelsen potentialer og barrierer for integration af klimahensyn.

Multilevel governance
Det danske studie bygger på en multi-level governance tilgang, der anerkender at styring og politikdannelse sker på forskellige niveauer, fra det overnationale til det lokale. I studiet indgår integration af klimapolitikker på nationalt niveau, på regionalt niveau og på kommunalt niveau. Det regionale niveau er endvidere udbygget med et mindre studie af Region Sjællands integration af klimahensyn.

Casestudie af København
Til uddybning af det kommunale niveau er udført et kvalitativt case studie af Københavns Kommune. Studiet fokuserer tillige integration af klimahensyn indenfor en specifik sektor, der er betydende for klimapolitik, transportsektoren. Kvalitativ dokumentanalyse samt en række kvalitative interview danner basis for dataproduktion. Integrationen af klimahensyn vurderes ud fra dels fem kriterier og dels ud fra at klimahensyn indgår i den måde som politikker tænkes på.  

I case studiet af København demonstreres hvordan at klimapolitiske hensyn indgår i byens strategiske og kvarternære planlægning og i formningen af en egentlig by-identitet, hvor der ikke mindst satses på en CO2 'venlig' mobilitet, samt i kommunens udvikling af nye tværsektorielle planlægningsformer og etablering af en platform for en egentlig by-politik.


PEER 2 Projekt

Projektet er det danske bidrag til et fælles projekt, Climate Policy Integration, Coherence and Governance, som udføres i regi af Klimainitiativet i forskningsnetværket Partnership for European Environmental Research (PEER 2). Studiet er et af seks parallelle nationale studier, der hver udføres af europæiske forskningsinstitutioner i PEER netværket.