Del artikel Print
Udkast til lov om oversvømmelser i høring

Udkast til lov om oversvømmelser i høring

Miljøministeriet skal fra 2011 vurdere risikoen for oversvømmelser fra søer og vandløb, og udpege risikoområder. Det fremgår af et lovforslag, der er i høring til 18. august.

By- og Landskabsstyrelsen har sendt forslag til "Lov om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser fra vandløb og søer" i høring til 18. august. Ifølge forslaget skal Miljøministeriet fra 2011 vurdere risikoen for oversvømmelser fra søer og vandløb, og udpege risikoområder. Derefter skal der udarbejdes farekort og risikokort for områderne, og kommunerne skal i slutningen af 2014 sende risikostyringsplaner for områder i høring.

Formålet er at gennemføre dele af det såkaldte "oversvømmelsesdirektiv" (Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser) i dansk lov.

Direktivet vedrører oversvømmelser af et betydeligt omfang og som medfører væsentlige skader.

Ifølge lovforslagets nye bestemmelser, skal der i Danmark indføres et nyt planinstrument, som består af tre plantrin:

1. Der skal foretages en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer baseret på foreliggende og let tilgængelige oplysninger for at fremskaffe en vurdering af potentielle risici. På den baggrund udpeges områder med potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko.

2. Der skal herefter udarbejdes oversvømmelseskort for de områder, der er udpeget. Kortene skal bl.a. vise oversvømmelsesomfang og det potentielle antal indbyggere der berøres, potentielle økonomiske skader samt potentielle miljøskader.

3. På grundlag af kortene udarbejdes risikostyringsplaner for oversvømmelser og fastsættes passende mål for styringen af oversvømmelsesrisiciene.

I lovforslaget foreslås det, at Miljøministeriet ved de statslige miljøcentre gennemfører de to første plantrin for så vidt angår vandløb og søer, og kommunerne udarbejder risikostyringsplaner.

Af lovforslaget fremgår det, at "klimaændringernes indvirkning på forekomsten af oversvømmelser" skal indgå i de enkelte plantrin, når det er relevant.

Lovforslaget vedrører kun oversvømmelser fra vandløb og søer. Oversvømmelser fra spildevandssystemer er ikke omfattet. Oversvømmelser fra havet vil blive håndteret ved at Kystdirektoratet udsteder en bekendtgørelse med hjemmel i lov om kystbeskyttelse.

Udpegningen af risikoområder, oversvømmelseskortene og risikostyringsplanerne skal første gang være udarbejdet og offentliggjort henholdsvis den 22. december 2011, 22. december 2013 og 22. december 2015. For alle tre plantrin gælder det desuden, at de herefter skal revurderes hvert 6. år.