Del artikel Print
Klimaforandringerne kan blive en fordel for landbruget og energisektoren

Klimaforandringerne kan blive en fordel for landbruget og energisektoren

Danske landmænd kan ifølge dansk forsker udnytte fremtidens varmere klima og fordoble udbyttet af biomasse. Det skriver nyhedsbladet Dansk Energi.

Selvom man ofte hører om de mange ulemper ved klimaforandringerne, kan der nogle gange også øjnes fordele og nye muligheder. Dette gælder for dansk landbrug og for produktionen af biomasse til energiproduktion:

«Danmark er placeret i lidt af et smørhul, når vi taler om klimaet. Mens landene i det sydlige Europa vil blive ramt af faldende udbytter og områder, der bliver omdannet til ørken, kan vi se frem til et langt mere effektivt landbrug og dermed en større produktion af bioenergi», fortæller seniorforsker Uffe Jørgensen fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet til nyhedsbrevet Dansk Energi.

Han mener, at landmændene allerede i dag kan fordoble produktionen af biomasse ved at satse på afgrøder med et højt udbytte, udnytte hele vækstsæsonen og tilføre jorden koncentreret kulstof.

Ifølge Uffe Jørgensen giver en mark med hvede et gennemsnitligt udbytte på cirka 9 tons tørstof/ hektar, hvis man både medregner kerner og halm. En afgrøde som majs har et udbytte på omkring 12 tons tørstof/ hektar, så blot ved at skifte afgrøde, kan man øge udbyttet med lidt over 30 procent.

Næste trin går ud på at udnytte hele vækstsæsonen ved at kombinere majs med for eksempel vinterrug, der giver cirka 5 tons tørstof/ hektar.

Derved når man op på et samlet udbytte på omkring 17 tons tørstof/ hektar eller næsten dobbelt så meget, som en traditionel hvedemark kan præstere. Udbyttet vil dog nok være lidt lavere i praksis, da tallene er baseret på forsøg ved Forskningscenter Foulum.

C4-planter
En af de store fordele ved at dyrke majs er, at der er tale om en såkaldt C4-plante, hvor fotosyntesen er 30 procent mere effektiv end hos de mere almindelige C3-planter som korn. C4-planter er almindelige i troperne og tæller arter som fx elefantgræs, hirse og sukkerrør. Elefantgræs og sukkerør er grundlaget for en stor del af verdens produktion af biobrændsel.

«Tidligere kunne det ikke lade sig gøre at dyrke C4-planter i Danmark, men nye sorter og det varmere klima har gjort, at vi nu kan dyrke både majs og elefantgræs i hele landet,» forklarer Uffe Jørgensen.

Han er overbevist om, at C4-planterne vil vinde langt større udbredelse i årene fremover og peger på undersøgelser, der viser, at udbyttet af for eksempel elefantgræs i Danmark kan tredobles fra 1990 til 2050.

Elefantgræs er en meget miljøvenlig afgrøde, hvor kravene til jordbearbejdning er begrænsede, ligesom udvaskningen af næringsstoffer er mindre end for etårige afgrøder. Derudover er elefantgræs en flerårig afgrøde, så det er ikke nødvendigt at supplere med vinterafgrøder.

Kulstof skal retur til jordbunden
Det skal tages med i klimaregnestykket, at en øget produktion af biomasse kan reducere jordens kulstofpulje:

«Hvis landmanden vælger at fjerne hele afgrøden, vil jordens kulstofpulje blive reduceret over en årrække, og det er ikke kun et problem for klimaregnskabet. Det vil også betyde, at jorden får sværere ved at holde på vand og næringsstoffer, og derfor er der landmænd, som vælger at nedmulde halmen i stedet for at sælge den til energiformål,» forklarer Uffe Jørgensen.

Der findes dog andre og muligvis bedre løsninger end at pløje halmen ned:

«Når halmen bliver på marken, er det kun en begrænset del af kulstoffet, der bliver tilbageholdt i jorden. Langt hovedparten bliver omsat til CO2 og vil på den måde være med til at øge drivhuseffekten. Vælger vi i stedet at tilføre jorden koncentreret kulstof, kan vi opnå det modsatte.
Nu er det hovedparten, der bliver i jorden og kun en mindre del, der forsvinder op gennem atmosfæren, »forklarer Uffe Jørgensen.

Ideen med at tilføre jorden koncentreret kulstof er blandt andet blevet afprøvet hos Aarstiderne, der leverer økologisk frugt og grøntsager til 40.000 familier i Danmark. Her installerede man for lidt over et halvt år siden et forgasningsanlæg, der kan omdanne forskellige former for biomasse til gas og kul. Gassen bliver udnyttet til produktion af el og varme, mens kulstoffet spredes ud på markerne, så man får en mere frugtbar jord og et plus i klimaregnskabet.

Strategi for et fordoblet udbytte
1. Brug C4-afgrøder som majs og elefantgræs, der har en 30 procent mere effektiv fotosyntese end C3-planter som korn og raps.
2. Udnyt hele vækstsæsonen ved for eksempel at kombinere majs med vinterrug.
3. Før kulstof tilbage til jorden i stabiliseret form. Det giver et plus i klimaregnskabet og en mere frugtbar jord.

Kilde: Nyhedsbladet Dansk Energi 17. august, side 18