Del artikel Print
Kommunernes Landsforening lancerer klimaudspil

Kommunernes Landsforening lancerer klimaudspil

Kommunernes Landsforening (KL) har netop fremlagt et udspil, der sætter fokus på, hvordan kommuner og stat kan løse klimaforandringernes store udfordringer.

Udspillet omhandler både indsatser, der skal reducere CO2-udledningen fra bl.a. energiforsyning og transport, og indsatser, der skal tilpasse Danmark til det nye klima.

Vandplanlægning
Et vigtigt tema i klimatilpasningen er vand. Fremtidens kraftigere nedbør vil sætte stort pres på de kommunale kloaknet. KL foreslår derfor en sammenhængende vandplanlægning, hvor afstrømning og forsinkelse af store mængder vand over jorden, fx i anlagte søer og kanaler, kan afhjælpe presset på kloakkerne. Desuden opstår der øgede risici for jordforurening med den stigende nedbør, der kræver en øget indsats for at undgå forurening af grundvandet.

Fremtidens voldsommere vejr nødvendiggør ligeledes en ændret organisering af kystforvaltningen og en opgradering redningsberedskabet.

Veje og bygninger
Et andet område udspillet fokuserer på er veje og bygninger. Især tilpasningen af de 70.000 km kommunale veje til større vandmængder og et stigende grundvandsspejl vil kræve store investeringer. KL lægger op til en grøn økonomiaftale med staten, som kan medvirke til at klimasikre det kommunale vejnet.  

Natur
I planlægningen af det åbne land bliver skovrejsning og vådområder centrale virkemidler for kommunerne til at løse klimaudfordringen. KL lægger op til, at den nuværende forvaltningsstrategi afløses af en mere dynamisk tilgang, som skaber gode rammer for en naturlig udvikling. 

Udspillet lægger op til en diskussion af, hvordan vi bedst løser klimaudfordringerne i Danmark, og hvordan ansvaret mellem kommuner og stat skal fordeles.