Del artikel Print
Plant træer med klimarobust afstamning

Plant træer med klimarobust afstamning

Få hjælp til valg af klimarobuste træsorter på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside

De stigende temperaturer, et ændret nedbørsmønster samt øget stormrisiko vil have negative konsekvenser for en række af de træarter og skovtyper, som findes i de danske skove.

Der forventes markante ændringer indenfor levealderen af et ege eller bøgetræ mens de enkelte bevoksninger af skovfyrren kan miste deres lokale tilpassethed i takt med, at klimaet ændrer sig.

Ustabil skov og skovdød kan forebygges med naturnær dyrkning og artsblanding. Anvendelsen af de rigtige provenienser og frøkilder med stor genetisk diversitet kan øge den enkelte arts robusthed i forhold til klimaændringer og derved kan skabe mere stabile og robuste skove.

'Proveniens' betyder 'afstamning' eller genetisk afstamning og er i praksis en angivelse af, hvor er frøet høstet. Det er ikke alle provenienser, der klarer sig lige godt på forskellige lokaliteter og de er heller ikke lige følsomme overfor klimaændringer. Det er derfor meget vigtigt at vælge de rigtige provenienser, når der plantes.

I Danmark er der udført et stort og godt arbejde med at identificere særligt egnede provenienser, hvor nogle af dem også er 'klimatilpassede' gennem en eller flere generationer. Der mangler dog stadig viden om, hvordan visse voksne træer vil regere på ændringer i klimaet.