Nyhedsbrev fra klimatilpasning.dk forår 2023


 

Nyhedsbrev fra Klimatilpasning.dk

Forår 2023
Med nyhedsbrevet fra Klimatilpasning.dk ønsker vi at dele ud af den viden, der ligger på portalen samt at informere om aktuelle nyheder og arrangementer. I hvert nyhedsbrev sættes særligt fokus på enkelte dele af portalen.
Denne gang handler det om nye publikationer, deriblandt en ny vidensyntese fra Aarhus Universitet om klimatilpasning og landbrug, og om opdatering af DMI's Klimaatlas, KAMP-værktøjet og SDFI's HIPdata. Der er også nye cases om stormflodssikring af Øresundsbroen og skybrudssikring af Kastellet i København.

God fornøjelse!

Nye publikationer

Vidensyntese om klimatilpasning og landbrug

Forskere fra Aarhus Universitet har i en vidensyntese belyst klimaforandringernes konsekvens for dansk landbrug. Syntesen beskriver registrerede klimaændringer og deres forventede udvikling frem til 2050 samt forventede konsekvenser for dansk landbrug.
Temperaturstigninger kan medføre længere tørkeperioder med negativ effekt på bl.a. afgrøder, men kan også forårsage varmestress for dyrene i husdyrproduktionen. Øgede nedbørsmængder kan forårsage stor udvaskning af næringstoffer fra dyrket jord eller potentielt helt oversvømme landbrugsarealerne. Læs nyheden.
Smågrise på eng
Læs vidensyntesen

Den Lille Blå Parlør

I et tværgående arbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Arkitektskolen Aarhus er Den Lille Blå Parlør om Havstigning en del af et større forskningsprojekt.
Det er en introduktion til vigtige kernebegreber og termer i forbindelse med udvikling af løsninger for havstigning og kraftigere stormfloder. Parløren skal bidrage til dialogen mellem kystbyer, for at fremme samarbejde og udveksling af viden om klimatilpasning i fremtidens by- og landskabsudvikling.
Læs Den Lille Blå Parlør
Læs flere publikationer
 

Klimaatlas opdateret med nyt klimascenarie

DMI’s Klimaatlas er blevet opdateret med et RCP2.6 klimascenarie, som viser, hvordan det danske klima vil ændre sig frem mod slutningen af dette århundrede, hvis man formår at holde den globale opvarmning under 2 grader. Klimaatlas viser nu helt ned på kommuneniveau, hvor gevinsten ved en global reduktion af udledning af drivhusgasser bliver tydeligst, som f.eks. færre skybrud og mindre voldsomme stormfloder. Gå til klimaatlas.
Læs nyheden
 

Nye grafer om HIPdata

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) har indarbejdet nye grafer på fremtidssiden af HIPdata, der viser hvor meget grundvandet forventes at stige om vinteren, og hvor meget det forventes at falde om sommeren. Det kan bruges til at vurdere behov for løsninger i perioder med henholdsvis for meget og for lidt vand og dermed understøtte helhedsorienteret klimatilpasning. Se HIPdata.
Eksempel på HIPdata graf fra fremtidssiden.
Læs nyheden
 

KAMP opdateret og tilføjet skråfoto-funktion

I forlængelse af SDFI's frigivelse af den seneste hydrologiske højdemodel, har Miljøstyrelsen (MST) og Danmarks Miljøportal opdateret klimatilpasningsværktøjet KAMP. KAMP viser således seneste data for bygninger og veje, herunder ændrede og nyopførte, samt den estimerede værdiansættelse på baggrund af Skattemyndighedens Vurderingsregister, reviderede BBR-oplysninger mv. Med opdateringen følger at analyserne for havvand, nedbør samt strømningsveje på terræn alle er opdaterede.
MST arbejder fortsat og kontinuert på at værktøjet holdes ajourført og anvendeligt for kommunernes arbejde med klimatilpasning. Senest har dette betydet tilføjelsen af muligheden for at se skråfoto for ethvert punkt i kortet hvor data er tilgængeligt. Denne nye funktion tjener sammen med de almindelige luftfoto en væsentlig funktion når der skal foretages indledende "besigtigelse" af faktiske forhold fra KAMP-værktøjet. De påvirkede bygninger er endvidere nu angivet med opførselsår. Endvidere har opdatering af DMI's Klimaatlas ført til mindre justeringer af værdierne i KAMP-brugerfladen og screeningsrapporten, der altid automatisk afspejler DMI's udstillede klimadata, f.eks. for gentagelsesperioder og nedbørsmængder.
Kortudsnit fra KAMP værktøjet, hvor muligheden for at gå til skråfoto-funktionen er synlig.
Gå til KAMP værktøjet
 

Endnu flere cases til eksempelsamlingen

Øresundsbroen kan modstå en 10.000 års stormflod

Førere og passagerer i de mere end 7 millioner køretøjer og de mere end 60.000 tog, som kører gennem Øresundstunnelen om året, skal ikke frygte at strande på grund af en stormflod. Øresundbro Konsortiet er nemlig i gang med at stormflodssikre den 4 kilometer lange tunnel.
I 2025, når de aktuelle projekter er afsluttede, kan Øresundsbroens tunnel modstå en 10.000 års stormflod fremskrevet til år 2050.
Oversigt over systemet
Læs mere om stormflodssikringen

Kastellet i København kan nu klare et 1000-års skybrud

Flere gange inden for de senere år har Kastellet været udsat for voldsomme oversvømmelser på grund af skybrud.
Syv støbejernsdæksler i jordhøjde er eneste synlige udtryk for en omfattende skybrudssikring af Kastellet i København. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har nu sikret Kastellet mod en 1000-års regnhændelse.
Læs mere om skybrudssikringen
Læs flere cases
 

Følg med i nyheder og arrangementer om klimatilpasning

På Klimatilpasning.dk samler vi korte resumeer af aktuelle nyheder om løsninger, tiltag og andre emner, der er relevante for klimatilpasning. Vi sætter også fokus på kommende arrangementer.
Vi opdaterer også jævnligt vores kalender med forskellige begivenheder og du kan holde dig opdateret omkring de kommende arrangementer her. Der bliver bl.a. afholdt klimakonference om klimaekstremer på Skovskolen i Fredensborg d. 11. maj. Se mere om arrangementet og tilmeld jer via linket her.
Se flere aktuelle nyheder og arrangementer
 
 
 
Miljøstyrelsen opbevarer din mailadresse til brug for udsendelse af nyheder
og den bliver hverken videregivet til andre eller brugt til andre formål.
Læs mere om Miljøstyrelsens persondatapolitik · Klik her for at framelde dig