Beregningsværktøj
Del RSS RSS Print

Beregningsværktøj

PLASK - klimatilpasningsværktøj til dialog og beregning


PLASK er et gratis værktøj, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed for alle, der kan have gavn af at beregne den samfundsøkonomiske gevinst ved klimatilpasning. Redskabet er særligt målrettet forsyningsselskaber og kommuner, der udvikler fælles løsninger. Disse er oftest billigere og skaber flere kvaliteter end traditionelle rørbaserede projekter. Udviklingen af disse alternative løsninger kræver et tæt samarbejde og PLASK er derfor også udviklet med det mål at fremme dialog og fælles vidensudvikling.

 

Sammenligner projekter på tre parametre
PLASK giver mulighed for at sammenligne tre forskellige løsninger der skal imødegå den samme oversvømmelsesrisiko. Sammenligningen foretages ud fra tre parametre:

 

1.”Snæver” samfundsøkonomi - kan det betale sig at klimatilpasse? 

PLASK giver mulighed for at sammenligne omkostningen til at klimatilpasse med den samfundsøkonomiske gevinst i form af færre skadesudgifter, der vil være af det konkrete tiltag.

 

2. Omkostningsfordeling – hvem skal betale?

PLASK giver mulighed for at beskrive omkostningsfordelingen mellem de involverede parter, eksempelvis forsyningsselskab, kommune og private bygherrer.


3. Hvilke merværdier kommer der ud af at samarbejde?
Redskabet kan anvendes til at vurdere de forventede afledte merværdier i form af 16 kvaliteter, der indikerer projektets evne til at fremme eksempelvis sundhed, biodiversitet, byliv og CO2-reduktion.

 

Et redskab til dialog og beslutningsprocesser
PLASK er bygget op omkring en både tværfaglig og tværsektoriel dialog mellem kommune og forsyningsselskab og internt i den enkelte kommune, fordi alternative klimatilpasningsprojekter, hvor regnvandshåndtering kobles med andre funktioner altid vil hvile på tværfaglighed og samarbejde på tværs af sektorer og fagområder. Fælles vidensudvikling er derfor et af de centrale resultater, som man vil kunne få ud af at arbejde med PLASK.
Det konkrete output af PLASK er et resultatark, hvor de tre udvalgte løsninger sammenlignes på de ovenfornævnte parametre. Dette resultatark er tænkt til at kunne indgå direkte i beslutningsprocesser på administrativt og politisk niveau.

 

Beta-udgave
PLASK blev første gang gjort offentligt i 2015. Den nuværende version af PLASK er en beta-udgave af et gennemrevideret værktøj, der vil blive offentliggjort i starten af 2018. Kommentarer og forslag til forbedringer modtages derfor frem til 1. oktober 2017 på klimatilpasning@mst.dk. I samme periode bliver værktøjet testet af 4 kommuner, der er udvalgt til at deltage i kampagnen Regn og Byer www.regnogbyer.dk.


Om PLASK
Den nye version af PLASK udvikles i fællesskab med partnerskabet bag kampagnen Regn & Byer, som Miljøstyrelsen har igangsat sammen med Realdania, DANVA, KTC samt Forsikring & Pension. Økonomisk Analyse i Miljø- og Fødevareministeriet har bistået med sparring og kvalitetssikring. COWI udviklede den første udgave af PLASK, der blev offentliggjort i 2015, mens NIRAS står for udviklingen af den reviderede udgave, der testes i 2017 og offentliggøres i den endelige udgave i starten af 2018.
Hvis du har kommentarer til værktøjet, er du velkommen til at skrive til os på klimatilpasning@mst.dk

 

Foto: Colourbox

Senest redigeret: 14-06-2018