Klimatilpasning i lokalplanlægningen
Del RSS RSS Print

Klimatilpasning i lokalplanlægningen

Kommunerne kan stille klimakrav i lokalplanen

Med en ændring af planloven har kommunerne fået mulighed for at anvende klimatilpasning og forureningsforebyggelse som lovlige planlægningsmæssige begrundelser for ny lokalplanlægning. Kommunerne har herved fået et magtfuldt redskab til at realisere deres klimatilpasningsplaner.

 

De nye regler gør det lettere for kommunerne at udarbejde lokalplaner, som pålægger nye bebyggelser at overholde specifikke krav i relation til klimatilpasning. Det kan typisk være grønne tage, etablering af faskiner eller andre løsninger for lokal håndtering af regnvand. Men det kan også være krav til sokkelhøjde, forbud mod etablering af kældre - eller krav om at byggeri placeres højt på grunden.

 

Sådanne nye lokalplanbestemmelser for en eksisterende bebyggelse vil dog kun have gyldighed i forhold til nybyggeri. Eksisterende huse kan ikke ad denne vej pålægges at etablere for eksempel grønne tage - men kravet vil være gældende, hvis huset i forbindelse med en renovering skal have nyt tag.

 

En klimalokalplan kan af kommunen også anvendes til at friholde oversvømmelsestruede eller vindudsatte arealer for bebyggelse, etablering af regnvandsbassiner mv.. Lokalplanen kan også bestemme, at veje og stier skal anlægges, så de kan bortlede overskydende regnvand ved skybrud.

 

Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning i klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Find den i boksen til højre. 

Senest redigeret: 23-06-2014

Kontakt

LOADEMAIL[nst]DOMAIN[nst.dk]Miljøstyrelsen
Vandforsyning og Vandplanlægning
Tlf.:+45 72 54 20 00