Ofte stillede spørgsmål
Del RSS RSS Print

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om klimaforandringernes betydning for landbruget

Vil et mildere klima give flere skadedyr og sygdomme?

 

Svar: Stigende temperaturer vil forkorte mange skadedyrs livscyklus, så de kan sætte flere generationer i verden i løbet af en vækstsæson. Der er også risiko for, at skadedyr, vi ikke tidligere har set i Danmark, vil kunne leve her. Milde vintre øger desuden risikoen for overvintring af plantesygdomme, specielt svampesygdomme, og under særligt milde vintre kan der endog ske en opformering af svampe, som medfører et større smittepotentiale i den tidlige vækstsæson, hvor afgrøderne er mest følsomme.

Læs mere under Planteskadegørere

Vil et mildere klima betyde nye husdyrsygdomme?

 

Svar: Klimaforandringerne vil øge risikoen for, at der indføres nye husdyrsygdomme, som vi i dag kender fra de sydlige nabolande. Samtidig vil flere af de sygdomme, vi allerede har i dag, få bedre betingelser for at udvikle sig. Især vil sygdomme med en kompliceret smittecyklus udgøre en større trussel mod både husdyr og mennesker. Kompliceret smittecyklus betyder, at der er mindst én og ofte flere mellemværter, f.eks. insekter eller flåter. Et varmere klima gør vækst og udbredelsesbetingelser for mellemværter bedre og opformering af sygdommen i mellemværten hurtigere og mere effektiv.

Læs mere under Husdyrsygdomme

Vil klimaændringerne øge udvaskningen af næringsstoffer?

 

Svar: Øget vinternedbør vil generelt medføre større udledning af næringsstoffer til vandmiljøet. Stigningen i kvælstofudvaskningen vil være betydeligt mindre, hvis der i stedet dyrkes en større andel af vårsæd, og der samtidig anvendes efterafgrøder til at holde på næringsstofferne om efteråret og vinteren. Fosforudvaskningen forventes at stige, og stigende temperaturer vil også øge fordampningen af ammoniak. Desuden vil en længere vækstsæson øge behovet for gødning og dermed øge risikoen for udvaskning af næringsstoffer.

Læs mere under Næringsstoffer og pesticider

Får økologisk jordbrug særlige udfordringer?

 

Svar: Klimaændringerne vil give det økologiske jordbrug større planteværnsproblemer, især nye sygdomme og skadedyr. Desuden kan flere tørkeperioder i planternes vækstsæson give problemer, da kornproduktionen i økologisk jordbrug især er baseret på vårsæd, som er mindre tørketolerant end vintersæden. En længere og varmere vækstsæson giver dog også nye muligheder. Bælgsæd spiller en større rolle i det økologiske end i det konventionelle jordbrug og vil lettere kunne dyrkes til modenhed.

Læs mere under Økologi

Kan vi forvente flere genmodificerede afgrøder?

 

Svar: Genmodificering giver mulighed for at udvikle planter, der er i stand til at klare klimaforandringerne. Genmodificerede majs kan for eksempel klare lange tørkeperioder. Andre eksempler er planter, der kan vokse i jord med højere saltkoncentration, og planter, der er bedre til at udnytte det kvælstof, som er i gødningen. Genmodificerede planter kan også nedbringe CO2-udledningen fra kørsler med landbrugsmaskiner. For eksempel kan genmodificerede sukkerroer klare sig med færre sprøjtninger end konventionelle roer.

Læs mere under Valg af afgrøder