Del RSS RSS Print

Eksempler på klimatilpasning - Kyst

Viser 1 - 10 ud af 20
Langsigtet byudvikling ved Køge Kyst indregner klimaforandringer
Langsigtet byudvikling ved Køge Kyst indregner klimaforandringer 24.august 2016
Køge Kyst er et langsigtet byudviklingsprojekt, som i de næste 20 år vil udvikle tre centralt beliggende havne- og industriområder til en bæredygtig bydel, der skaber mere sammenhæng i byen. Området omfatter 24 hektar omkring Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden mellem den historiske bymidte og Køge Bugt. Ved kraftige storme er vandet i Køge Bugt gentagne gange blevet presset op i Køge Å, der løber gennem byen. Her har vandmasserne beskadiget de historiske bygninger i den gamle middelalderby. Projektet skal sikre den nye bydel imod større regnmængder og de kommende havvandsstigninger. Løsningen omfatter blandt andet forhøjede boliger, kajkanter, promenader og en række LAR-løsninger. Der er endnu ikke taget endelig stilling til et mekanisk skot ved Køge Å’s udløb, som kan lukkes ved høj vandstand.
Læs mere
Gyldensteen Strand gives tilbage til havet
Gyldensteen Strand gives tilbage til havet 3.marts 2016
I marts 2014 lod blev flere millioner liter havvand ledt ind i et inddæmmet område ved Gyldensteen Strand på Nordfyn. Det skete i en kontrolleret oversvømmelse for at genskabe en marin lagune og dermed et vigtigt leveområde for vadefugle, fisk og planter. Forskere fra Syddansk Universitet får interessant ny viden fra udviklingen i lagunen, og Nordfyn har fået en stor naturattraktion, der samtidig klimasikrer Bogense.
Læs mere
Huse på Aarhus Havn klarer høj vandstand
Huse på Aarhus Havn klarer høj vandstand 3.december 2015
Den ny bydel i Aarhus Havn er forberedt på en 0,5 meters havspejlstigning. Samtidig er et stenrev opført, som fungerer som bølgebryder ved stormvejr.
Læs mere
Beskyttelse af Dragør mod havstigninger
Beskyttelse af Dragør mod havstigninger 3.december 2015
Dragør Kommune er en af Danmarks mest sårbare i forhold til havstigning og stormflod. Siden 2007 har kommunen arbejdet med klimatilpasning, som har betydning for kommunens egne borgere, for nabokommunen, Metroen, Øresundsforbindelse og Ørestaden. Et 7 kilometer langt kystdige, Kalveboddiget, er allerede nu med til at omdanne landskabet på Amager til glæde og gavn for borgerne. I 2015 har eksperter arbejdet videre på at udvikle de bedste løsninger for området. Blandt andet er et nyt dige igennem Kongelunden på tegnebrættet.
Læs mere
Klimatilpasset nytænkning på Lemvig Havn
Klimatilpasset nytænkning på Lemvig Havn 3.december 2015
I Lemvig lever man med det vilkår, at vandstanden i Limfjorden af og til forhøjes. Men der har de senere år været flere og mere alvorlige oversvømmelser til gene for både brugere af havnen, trafik, erhverv og boligejere. Derfor tog kommunen i 2012 initiativ til at få klimatilpasning og byudvikling til at gå hånd i hånd. Nu bugter en 80-120 centimeter høj betonmur sig cirka 350 meter på tværs af havnearealet og er integreret i havneomdannelsen. Muren holder ikke kun vandet væk fra byen, den tiltrækker samtidig borgere og gæster, der nyder det nye havnemiljø. Der har været afholdt adskillige events, som tydeligt viser, at havnens udformning og indhold indbyder til rekreativ aktivitet.
Læs mere
Omøs nye diger er også til pænt brug
Omøs nye diger er også til pænt brug 3.december 2015
Efter syv års tilløb og et patchwork af finansieringskilder er Omø i Storebælt blevet kystsikret mod oversvømmelser. Digerne, som har givet Omøboerne større tryghed, er udført i træ med udstrakt hensyn til Omøs sårbare flora og fauna.
Læs mere
Højvandssikring beskytter ny bydel i Nørresundby
Højvandssikring beskytter ny bydel i Nørresundby 3.december 2015
Mellem Jernbanebroen og Limfjordsbroen i Nørresundby udgør højvande i kombination med stærk storm ikke længere samme trussel om oversvømmelser som tidligere. Kajkanten på den 650 meter lange strækning er ad to omgange siden 2010 blevet forhøjet og når nu op på 1,90 meter over daglig vande. Aalborg Kommune har benyttet lejligheden til at forskønne det tidligere industriareal, så det i dag er et attraktivt og grønt område at bo og færdes i. Samtidig er anlægget en ny og let tilgængelig forbindelse til fjorden og vandet. Bydelen består primært af boliger i et mix af ejerformer og beboergrupper - med ungdomsboliger side om side med Fremtidens Plejehjem.
Læs mere
Slotsholmen i København er godt beskyttet ved næste skybrud
Slotsholmen i København er godt beskyttet ved næste skybrud 3.december 2015
For at beskytte området omkring Slotsholmen mod havvand ved ekstraordinært højvande er bolværket omkring Frederiksholms Kanal over årene blevet forstærket og forhøjet. Men intentionen om at beskytte byen mod havvand har haft den uheldige konsekvens, at regnvand under et kraftigt skybrud ikke kan løbe i havnen. Den situation oplevede København under det voldsomme skybrud i sommeren 2011, hvor mange bygninger omkring Slotsholmen stod under vand. Det er der nu taget højde for. Ved meget kraftig regn og skybrud ledes regnvandet i dag via riste i siden af vejen og underjordiske render til en åbning i kajen, hvor regnvandet løber ud. Ved udløbet er anbragt en kontraklap, så vandet kan løbe ud, men ikke ind. Under et kraftigt højvande lukker klappen til, så man undgår oversvømmelser.
Læs mere
Ny bydel klimasikrer Fredericias bymidte
Ny bydel klimasikrer Fredericias bymidte 2.december 2015
FredericiaC – et partnerskab mellem Fredericia Kommune og Realdania – udvikler over de kommende 20 år en helt ny bydel i et tidligere industrikvarter mellem den gamle fæstningsby og Lillebælt. Projektet omfatter også en klimasikringsløsning, der er færdig inden udgangen af 2016. Den består blandt andet af en række nye kanaler og ’klimavægge’. Løsningen sikrer, at byens kystlinje nu er 2,5 meter over daglig vande. Dermed vil den historiske bykerne være beskyttet mod fremtidige havvandsstigninger og oversvømmelser. Fuldt udbygget vil FredericiaC rumme en blanding af boliger, erhverv, detailhandel og kulturtilbud og bidrage med 3.000 nye borgere.
Læs mere
Ny hollandsk dagsorden: Giv plads til vandet
Ny hollandsk dagsorden: Giv plads til vandet 27.januar 2015
Under overskrifterne ”Room for the river” og ”Breaking the trend” har Holland siden 1996 udført en ambitiøs plan, der skal mindske risikoen for oversvømmelser langs floderne og samtidig være en gevinst for landskabet. Digerne langs floderne skal ikke længere forhøjes. De skal flyttes, så der bliver mere plads til vandet.
Læs mere
Viser 1 - 10 ud af 20
Gå til de nyeste eksempler