Sne, tø og frost
Del RSS RSS Print

Sne, tø og frost

Større snemængder og hyppigere frost/tø passager

Selv om vintertemperaturerne som et gennemsnit vil stige, indebærer de generelt større nedbørsmængder i vinterhalvåret også, at vi i perioder kan opleve større snemængder, end vi typisk har været vant til. På grund af det mildere klima vil sneen ofte forekomme som tøsne, som ved en snestorm kan samle sig i tunge driver og udsætte tage mv. for øget snebelastning.

 

Erfaringsmæssigt er især haller med store tagspænd - sportshaller såvel som i landbrug og industri - i risiko for kollaps, hvis konstruktionerne ikke er dimensionerede til de snelaster, de udsættes for, eller hvis bæreevnen i spærene af den ene eller anden årsag er svækket. Men andre forhold spiller ind, viser en SBi-undersøgelse af 13 bygningskollaps under snestormen i februar 2007. Kombinationen af et kraftigt snefald, svag frost og blæst bevirkede her, at en forholdsvis tung sne dannede tunge driver på udsatte steder. Særligt bygninger, der lå i læ af højere bygninger eller havde tagflader med store niveauspring, var i risikozonen, viste undersøgelsen.  

 

Sammenstyrtning af tage kan selvsagt have fatale konsekvenser - men kan også afstedkomme omkostningstunge vandskader. Flere forsikringsselskaber tilbyder af samme grund en service med at rydde sne fra tage, hvis den skønnes at indebære en risiko.

 

Med de stigende vintertemperaturer vil udsving omkring frysepunktet blive hyppigere - og dermed større omskiftelighed mellem perioder med frost og tø. Det er erfaringsmæssigt en kilde til mange frostskader på murværk, fuger og andre bygningsdele, når vand trænger ind og efterfølgende fryser og udvider sig. Såvel ved projektering som ved udførelse bør man derfor have øje for at sikre sig, at smeltevand bortledes, så den ikke opfugter konstruktioner og bygningsdele. Det kræver god terrænregulering og afløbssystemer, der er dimensioneret rigtigt.

 

Mildere og vådere vintre indebærer også, at der under opførelsen skal udvises stor omhu med at bygge fugtteknisk forsvarligt. Materialer og komponenter skal holdes tørre under opbevaring og transport, og byggeriet skal holdes tørt helt frem til det er færdigt. Opfugtede materialer og konstruktioner kan være kilde til fugtskader og vækst af skimmelsvamp. Efter BR10 kan kommunen i byggetilladelsen kræve, at der foretages en måling eller anden form for dokumentation fra en fugtsagkyndig, der efterviser, at kravet om kritisk fugtindhold i konstruktioner og materialer er opfyldt.

 

Foranstaltninger til sikring mod fugt fra sne, sjap og vinterregn skal vedligeholdes i byggeperioden. Fygesne kan lægge sig i hulninger og lommer, for senere at tø - og må derfor fjernes, inden det smelter. 

Senest redigeret: 08-06-2016

Kontakt

LOADEMAIL[tvr]DOMAIN[sbi.dk]Torben Valdbjørn Rasmussen
Seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut
Tlf.:99 40 22 72

LOADEMAIL[chm]DOMAIN[tbst.dk]Charlotte Micheelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 06

LOADEMAIL[mehe]DOMAIN[tbst.dk]Mette Hesthaven
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 20