Eksempler på klimatilpasning - Byggeri
Del RSS RSS Print

Eksempler på klimatilpasning - Byggeri

Her kan du læse om eksempler på klimatilpasset byggeri.
Viser 1 - 10 ud af 49
Vejle klimasikrer og skaber nyt byrum
Vejle klimasikrer og skaber nyt byrum 5.september 2018
Vejle Midtby ligger i en ådal for foden af nogle af Danmarks stejleste bakker og i bunden af en fjord mod Kattegat. Vejle Midtby har gentagne gange haft oversvømmelser. Vejle Midtby ligger så udsat for vand fra alle sider, at den i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv er udpeget som et af de ti områder i Danmark, der er i særlig risiko for oversvømmelse. I et bredt og effektivt samarbejde er det lykkedes på få år at etablere pumper, sluser, fordelerbygværk og faunapassage. Samtidig bruger man i Vejle vandet til at skabe værdi med et nyt og attraktivt byrum, som borgerne har taget vel imod. Klimasikringen af Vejle Midtby er første fase af en række projekter, der skal beskytte borgere, bygninger og infrastruktur mod oversvømmelser.
Læs mere
Langsigtet byudvikling ved Køge Kyst indregner klimaforandringer
Langsigtet byudvikling ved Køge Kyst indregner klimaforandringer 3.september 2018
Køge Kyst er et langsigtet byudviklingsprojekt, som over de næste 10-15 år vil udvikle tre centralt beliggende havne- og industriområder til en bæredygtig bydel, der skaber mere sammenhæng i byen. Området omfatter 24 hektar med Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden mellem den historiske bymidte og Køge Bugt. Ved kraftige storme er vandet i Køge Bugt gentagne gange blevet presset op i Køge Å, der løber gennem byen. Her har vandmasserne beskadiget de historiske bygninger i den gamle middelalderby. Projektet skal sikre den nye bydel imod større regnmængder og de kommende havvandsstigninger. Løsningen omfatter blandt andet forhøjede boliger, kajkanter, promenader og en række LAR-løsninger. Køge Kommune arbejder pt. på at finde en løsning med en sluse Køge Å´s udløb i bunden af havneindløbet, der kan lukkes ved høj vandstand.
Læs mere
Effektiv rensning af overfladevand
Effektiv rensning af overfladevand 12.oktober 2017
En dansk udvikling renser forurenet overfladevand. Dermed bliver det muligt at lede regnvand ud i havne, søer og vandløb, fordi forureningen kan fjernes inden. Teknologien kræver et minimum af vedligeholdelse, og den er afprøvet med held i København og Middelfart.
Læs mere
Lavtliggende skole på Frederiksberg beskyttes mod nye skybrud
Lavtliggende skole på Frederiksberg beskyttes mod nye skybrud 23.august 2016
Skolen ved Søerne på Frederiksberg var særligt hårdt ramt i forbindelse med skybruddene i 2011 og 2014. Selv om man gennem årene havde etableret flere sikringer som for eksempel højvandslukker og skotter, skabte de store skybrud voldsomme oversvømmelser. Vandet ødelagde installationer i skolens varmecentral og gulvene i gymnastiksalene. I lange perioder har skolen ikke kunnet bruge salene, fordi de først skulle udtørre og senere udbedres. Arbejdet med at skybrudssikre skolen blev opdelt i tre etaper, for at mest muligt kunne foregå i skoleferierne. Der er blandt andet etableret forhøjede betonkanter ved kældertrapper, ændrede kloakføringer og tagnedløb, montering af højvandslukker med pumpebrønde samt et forsinkelsesbassin. Illustration fra Rambøll.
Læs mere
Hydraulisk model skal kvalificere LAR-områder i Odense
Hydraulisk model skal kvalificere LAR-områder i Odense 18.august 2016
Klimaklar Skibhus er et pilotprojekt, der kører i et udvalgt boligområde i Odense centrum. Området og dets gader er udvalgt, fordi de alle er koblet til den samme ‘gren’ af kloaksystemet. Beboerne i området er så at sige i ‘kloakfamilie’. Mange familier i dette område har i en årrække døjet med vand i kældrene, fordi kloakken mangler kapacitet, og grundvandet står højt i den forholdsvis lerede jord i området. På grund af en storstilet byudvikling siden 2. verdenskrig er kapaciteten i kloakkerne utilstrækkelig. Derfor skal regnvandet i området afkobles fra fællessystemet og så vidt muligt afledes lokalt. Mange i kvarteret er nu klar til at håndtere regnvandet på egen grund og frakoble sig kloaknettet.
Læs mere
Fra betonkanal til blå-grøn klimatilpasning i Singapore
Fra betonkanal til blå-grøn klimatilpasning i Singapore 22.juni 2016
Bishan-Ang Mo Kio Park er Singapores blå-grønne flagskib inden for klimatilpasning. Det 3 kilometer langstrakte område rummer varierede rekreative muligheder, stor variation i flora og fauna, bassiner til rensning af regnvand, der tilføres området og øget kapacitet, der kan håndtere de stigende nedbørsmængder fra oplandet. The Kallang River var på strækningen tidligere en simpel betonkanal til bortledning af regnvand. Projektet er et tværfagligt samarbejde mellem parkorganisationen Nparks og forsyningsvirksomheden PUB og har krævet et nyt samarbejde mellem organisationerne. Anlægsperioden var 2009 til 2012 og projektsummen 340 millioner kroner. Rambøll Atelier Dreiseitel var hovedrådgiver.
Læs mere
Supersygehus i Gødstrup med eget sø-landskab
Supersygehus i Gødstrup med eget sø-landskab 15.december 2015
Regnvandet, som rammer det nye hospital DNV-Gødstrup, ledes til to store bassiner henholdsvis nord og syd for byggeriet. Bassinernes kapacitet sikrer, at regnvandet selv ved skybrud kan håndteres og opmagasineres i området, så hospitalets drift kan fortsætte uforstyrret. Alt regnvand nedsives eller føres via overfladen til Herningholm Å. Samtidig bliver bassinerne udformet, så de minder om de små søer, der tidligere naturligt prægede landskabet på stedet. Dermed bidrager bassinerne til et arkitektonisk udtryk til gavn for patienter, pårørende og personale.
Læs mere
Skybrudssikret byomdannelse i Aalborg
Skybrudssikret byomdannelse i Aalborg 11.december 2015
Projektet 'Skybrudssikret byomdannelse i Aalborg' kombinerer forskellige regnvandsløsninger til udviklingen af et 19 hektar stort godsbaneareal i Aalborgs bymidte. Arealet er i gang med at blive ombygget til et bæredygtigt, grønt og klimatilpasset byrum, hvor byggeri og parkarealer er indrettet til at håndtere regnvand decentralt og udenom spildevandssystemerne. Området ligger lavere end kote 2,5. Derfor er al bebyggelse udført sådan, at regnvand kan håndteres lokalt. Der er etableret åbne kanalsystemer, der kan lede tagvand og overfladevand til regnbede og grønne arealer som boldbaner og parker. På den måde fungerer disse som regnvandsreservoirer ved skybrud.
Læs mere
Grøn taghave på Rigsarkivet i København
Grøn taghave på Rigsarkivet i København 4.december 2015
60-80 pct. af det regnvand, som rammer Rigsarkivet i København, når aldrig frem til kloaksystemet, men fordamper eller bliver optaget af planterne på bygningens 7.200 kvadratmeter store taghave. Den resterende del af vandet forsinkes, så bygningen samlet set belaster kloaksystemet minimalt ved voldsom regn. Samtidig indgår bygningen i et nyt grønt strøg i København, og haven udgør et attraktivt rekreativt byrum.
Læs mere
Leg uden oversvømmelse i Gentofte
Leg uden oversvømmelse i Gentofte 3.december 2015
De senere års ekstremregn har udsat Gentoftes største daginstitution, Himmelskibet, for gentagne oversvømmelser. En simpel jordvold, der har inddæmmet institutionen, har nu løst problemet, og samtidig har børnene fået ny plads at boltre sig på.
Læs mere
Viser 1 - 10 ud af 49
Gå til de nyeste eksempler