Del RSS RSS Print

Vandtilbageholdelse i ådale

Kravet til forsinkelseskapacitet gør, at vandtilbageholdelse i kraft af ådalenes arealmæssige udstrækning og terrænmæssige afgrænsning vurderes at have et stort potentiale for forsinkelse af afstrømningen gennem vandløb, der gennemstrømmer byer eller andre oversvømmelsesfølsomme arealer nedstrøms. For større vandløb kan denne løsning kombineres med barrierer på tværs af vandløb og ådale, som. fx. anlæg af naturlige stryg og stenudlægninger mv., hvilket kan bidrage til at skabe oversvømmelser og derved potentielt tilbageholde store mængder vand på udpegede arealer. Den største virkning opnås ved koblede nedbørshændelser.

 

Virkemidlet er også effektivt i forhold til forsinkelse af øgede afstrømninger i forbindelse med skybrud, uagtet at sådanne sjældent afføder samme volumenbehov som koblede nedbørshændelser. Anlæg af barrierer som stryg, stensætninger mv. kan være strukturelle elementer, der kan være nødvendige for den mest optimale funktion ved de større vandløb.

 

Ved etablering af en barriere i et vandløb som virkemiddel er det vigtigt, at der tages hensyn til målopfyldelse ift. Vandrammedirektivet og etableres faunapassage, der kan sikre tilstrækkelig passage for faunaen forbi barrieren, og sikres forhold i området ovenfor barrieren, således at virkemidlet ikke hindrer vandløbets målopfyldelse.

 

 

Potentiale (+ til +++)

Koblet nedbør: +++

Skybrud: +++

 

Tjekliste med afledte effekter indenfor nedenstående områder, hvilke bør vurderes, inden der tages beslutning om den pågældende løsning:

 

Udvid alle

 

Landbrug

§3-natur

Natura 2000-områder

Målsatte vandområder

Øvrige