Del RSS RSS Print

Restaurering af ådale med genslyngning af vandløb

Restaurering af ådale, det vil sige genslyngning af vandløbet højt oppe i terræn, er et af virkemidlerne til forbedring af den fysiske tilstand i vandløb og derigennem forbedring af den økologiske tilstand. Virkemidlet har qua de positive effekter på hydrologien i ådale også en betydelig positiv klimaeffekt. Forbedrede muligheder for oversvømmelse af de ånære arealer skaber bedre beskyttelse af nedstrøms byer og andre følsomme områder mod oversvømmelser, særlig i forbindelse med skybrud. Det skyldes, at den langsomme vandpassage gennem vandløbet i forening med en højere beliggenhed i terræn bevirker, at store afstrømninger kan oversvømme de ånære arealer i stedet for at strømme uforsinket frem mod byer og andre oversvømmelsesfølsomme arealer. Løsningen er så betydelig, at den bør inddrages i planlægningen af indsatsen til beskyttelse af nedstrøms beliggende byer. 

 

Potentiale (+ til +++)

Koblet nedbør: +

Skybrud: +++

 

Tjekliste med afledte effekter indenfor nedenstående områder, hvilke bør vurderes, inden der tages beslutning om den pågældende løsning:

 

Udvid alle

 

Landbrug

§3-natur

Natura 2000-områder

Målsatte vandområder

Øvrige

 

Senest redigeret: 15-05-2017