Del RSS RSS Print

Kontrolleret dræning

Denne løsnings effekt beror på , at der gennem foranstaltninger i drænsystemenerne kan ske styret, midlertidig tilbageholdelse af vand i drænsystemerne og de omgivende jorder, hvorved afstrømningen af overskudsnedbør fra drænede ladbrugsarealer kan forsinkes. Løsningen vurdering af have potentielt betydende effekter i områder, hvor store dele af oplandene til byer og andre følsomme områder er drænede. Kapacitetspotentialet vil afhænge af drænsystemernes udformning og af hvor stor og hvor lang stuvning, arealanvendelsen kan tåle.

 

Potentiale (+ til +++)

Koblet nedbør: +

Skybrud: +

 

Tjekliste med afledte effekter indenfor nedenstående områder, hvilke bør vurderes, inden der tages beslutning om den pågældende løsning:

 

Udvid alle

 

Landbrug

§3-natur

Natura 2000-områder

Målsatte vandområder

Øvrige

 

Senest redigeret: 15-05-2017