Kort om projektet

Børnehuset Haarby i Assens Kommune håndterer regnvand på egen grund. Den relativt nyopførte institution ligger i et område, hvor der ikke er ført ledninger frem til afledning af regnvand.

Kommunen ønskede med den valgte løsning at gå foran med et godt eksempel på at håndtere regnvand lokalt.
Status

Børnehus med grønt tag og tre faskiner

Børnehuset Haarby stod færdigt i 2013 med et grønt tag og tre faskiner, der gør det muligt for børneinstitutionen selv at håndtere regnvand.

Når der kommer så store mængder regn, at børnehusets anlæg ikke selv kan håndtere det, løber vandet via en overløbsledning til en nærliggende boldbane.
Baggrund

Ønske om at gå foran med godt eksempel

Assens Kommune ønskede at gå foran med et godt eksempel på lokal afledning af regnvand, da kommunen skulle opføre en børneinstitution i et område, hvor der ikke var regnvandskloakeret i forvejen.

Da kommunen skulle i gang med at planlægge et nyt børnehus i Haarby, var den umiddelbare forventning, at der var anlagt separatkloakering til regnvand i området. Det viste sig imidlertid ikke at holde stik.

Derfor bestod valget i enten at få ført en regnvandsledning frem til adressen på Kærvangen 28 eller at etablere børneinstitutionen med et anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR) og dermed spare tilslutningsbidraget for regnvand.

Assens Kommune valgte LAR-løsningen for at gå foran med et godt eksempel på en adfærd, som kommunen gerne vil fremme hos borgerne.

Samtidig var vurderingen, at det både praktisk og økonomisk var en overkommelig opgave at anlægge LAR, når man alligevel skulle bygge helt fra grunden.
Løsning

Børnehus fik sukkulenter på taget

Taget over vuggestue- og børnehavebørnene i Børnehuset Haarby er levende. Det er et grønt tag med cirka 1250 kvadratmeter stenurt, en sukkulent, der kan optage meget vand. Desuden er der gravet tre faskiner ned under legepladsen.

Anlægget er dimensioneret til en 5-årshændelse. Hvis der kommer større mængder regn, løber vandet over på en nærliggende, fordybet fodboldbane.

Faskinerne er regnvandskassetter med udsivning gennem siderne. Der er anlagt en meget stor faskine med volumen på 1373 kubikmeter langs børnehusets østlige skel. Der er desuden etableret to andre mindre faskiner på 67 og 260 kubikmeter.
Gevinster og merværdi

Lokal løsning med naturligt klimaanlæg

Kommunen valgte, at den nye børneinstitution skulle være et eksempel på lokal afledning af regnvand til eventuel efterfølgelse. Dermed slap Assens Forsyning for at grave separat regnvandsledning frem børnehuset i Haarby.

For børnehuset er det grønne tag en gevinst. Det grønne tag på cirka 1250 kvadratmeter kan – ud over at tilbageholde regnvand - fungere som et naturligt klimaanlæg, der reducerer temperatursvingninger i bygningen.

Det isolerer om vinteren, og på varme sommerdage virker det kølende. Samtidig beskytter taget mod elektromagnetiske stråler, det virker støjdæmpende, og tagpaptagets levetid forlænges. Sidst men ikke mindst er det grønne tag en naturlig biotop for både dyr og planter.

En sidegevinst til den valgte LAR-løsning kan vise sig at være, at man ikke så ofte som tidligere skal vande græsset på den nærliggende boldbane, der har sandet jordbund. Her løber regnvand fra børnehuset over, når regnmængden overstiger en 5-årshændelse.
Finansiering

Lokal løsning gav merudgift på 100.000 kroner

Da Assens Kommune valgte en lokal løsning for afledning af regnvand, sparede kommunen tilslutningsbidraget til forsyningsselskabet. Den besparelse var med til at finansiere børnehusets grønne tag.

Merudgiften til etablering af det grønne tag, faskiner og overløbsledning var cirka 100.000 kroner i forhold til en traditionel løsning.

Regnestykket ser således ud:

Udgift til grønt tag, faskiner og overløbsledning var cirka 225.000 kroner. Heri er ikke medregnet tagpap, da det skulle etableres under alle omstændigheder.

Besparelsen på tilslutningsbidrag til forsyningsselskabet var cirka 125.000 kroner.

Merudgift til LAR-løsninger i forhold til traditionel løsning med tagpaptag og afledning til forsyningsselskabets regnvandssystem var altså cirka 100.000 kroner.

Kommunen forventer ingen særlige driftsudgifter. Ved behov skal taget renses for større mængder blade og eventuelt nedblæste grene. Desuden kan man af ’kosmetiske’ hensyn vælge at rive taget igennem en gang om året for at fjerne visne planter og græsser.
Proces og interessenter

Dialog med fremtidige brugere af børnehuset

Planlægningen af Børnehuset Haarby begyndte i 2012, og i efteråret 2013 stod huset færdigt efter en dialog om LAR-løsningen med brugerne.

Assens Kommune valgte i 2012 en løsning med lokal afledning af regnvand frem for at bede forsyningsselskabet Assens Forsyning om at føre en regnvandsledning frem til Børnehuset Haarby.

Tilladelsen til regnvandshåndtering blev givet i juli 2013, og i efteråret 2013 var børnehus og LAR-løsning klar.

Undervejs blev pædagoger og børnehusets forældrebestyrelse inddraget i planlægningen. Blandt andet blev interessenterne spurgt, hvor faskinerne kunne placeres hensigtsmæssigt i forhold til planerne for legepladsen.

Brugerne var også involveret i beslutningen om udelukkende at føre regnvandet i lukkede rør. Man ønskede ikke, at regnvandet indgik i leg på legepladsen.
Barrierer

Ingen nævneværdige barrierer for projektet

Det var relativt enkelt at anlægge LAR-løsningen ved Børnehuset Haarby.

Almindelig, god dialog mellem Assens Kommunes byggeafdeling og miljøafdeling samt brugerne medførte, at løsningerne blev tilfredsstillende for alle.